Eerlijke kansen voor elk kind

Onderwijs is de uitgelezen plaats om kinderen kansen te geven. Vandaag wordt die belofte onvoldoende waargemaakt. Wij gaan voluit voor een onderwijs waar elke leerling en elke student de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen tot een kritische, mondige volwassene. Op school voelen leerlingen, ouders en personeel zich goed en worden ze ondersteund om samen te werken aan de toekomst.

Onderwijs laat kinderen en jongeren uitgroeien tot kritische, mondige volwassenen die hun eigen talenten kennen en inzetten in de maatschappij. Daarom is de school dé plaats bij uitstek om kinderen meer kansen te geven. Kansen op leren, op ontwikkeling van talenten en op spelen met leeftijdsgenootjes. School is meer dan leren alleen. Het is een plek waar kinderen onbezorgd kind kunnen zijn. Zorgeloos opgroeien, spelen, leren, internet, een gezonde school- en leefomgeving, fijne hobby's ... zijn kinderrechten, ongeacht waar een kind opgroeit.

Kansen voor elk kind

Vandaag maakt onze samenleving die belofte echter niet voor alle kinderen waar. De plaats waar je geboren bent, bepaalt nog te veel het pad dat je in het onderwijs aflegt. Voor leerlingen die opgroeien in kansarmoede, thuis een andere taal spreken of leernoden hebben, is het veel moeilijker in ons onderwijssysteem. Dat heeft immers niet altijd oog voor de uitdagingen waar kinderen mee te maken krijgen en is niet altijd voorbereid om leerlingen optimaal te ondersteunen.

Wij gaan voor een warm, eerlijk en inclusief onderwijssysteem waar elk kind zich thuis voelt. Alle kinderen krijgen de kansen die ze verdienen van bij de start. Onderwijs vertrekt vanuit een geloof in hun kunnen en hun potentieel om te groeien. Doorheen de schoolcarrière krijgt elk kind voldoende basiskennis mee, maar ook genoeg uitdaging: school leert hen om out of the box te denken en kennis te maken met nieuwe werelden.

Open en brede scholen

Scholen zijn voor ons dan ook open en brede scholen die de deuren opengooien naar de wereld. Ook ouders voelen zich welkom. De school is het centrum van een gemeenschap. Leerlingen leren de buurt rondom de school kennen via activiteiten en samenwerkingen.

Ons onderwijs werd de voorbije jaren geconfronteerd met grote uitdagingen. De coronacrisis, het lerarentekort, de energiecrisis … leggen een zware druk op schoolpersoneel. Goede leerkrachten zijn nochtans dé basis voor onderwijs dat voor elk kind een plaats heeft. We versterken de draagkracht van onze leerkrachten door in te zetten op meer en betere praktijkopleiding en aanvangsbegeleiding, maar ook door samenwerking op school te stimuleren. We stappen af van het traditionele model van één leerkracht die verantwoordelijk is voor één klas. Daarbij worden leerkrachten bijgestaan door onderwijspersoneel met andere profielen, bijvoorbeeld in de rol van brugfiguren.

Ons voorstel

  • Een armoedebewuste school

    Armoede werpt hoge drempels op voor leerlingen en ouders. Een school kan armoede niet structureel oplossen, maar wel zo goed mogelijk opvangen. Daarom vragen we dat elke school, in samenspraak met personeel, leerlingen en ouders, een armoedebeleid uittekent. Daarbij wordt gewerkt aan vorming van het schoolteam. Al in de lerarenopleiding leren leerkrachten signalen van armoede op te pikken en worden ze bewust gemaakt van de impact van armoede op het leven en de schoolcarrière van hun leerlingen. Ouderbetrokkenheid, bredeschoolwerking en armoedebeleid worden expliciet deel van de opleiding en de stages.

    We zorgen voor de nodige ondersteuning van schoolteams. Brugfiguren, die verbinding maken tussen ouders, de school en organisaties in de buurt, hebben al op vele plaatsen hun waarde bewezen. Ze verlagen de drempel voor ouders om een gesprek met de school aan te gaan. We schalen de praktijk op naar Vlaams niveau en financieren het aanstellen van brugfiguren structureel, zodat ze overal ingezet kunnen worden.

    We voeren ook in het secundaire onderwijs een maximumfactuur in. Er wordt gewerkt aan een engagementsverklaring rond de kostprijs en levering van boeken en ICT-materiaal. Een openstaande factuur mag nooit tot gevolg hebben dat een leerling zonder materiaal op school moet zitten. We voeren op nationaal niveau een beleid om warme maaltijden te voorzien op scholen, en zo het probleem van lege brooddozen aan te pakken.