Kwalitatieve en nabije zorg

Goede en betaalbare zorg is een basisrecht voor iedereen. Ons zorgsysteem is cruciaal voor ons welzijn en onze gezondheid, maar botst op haar grenzen. Door zorg en ondersteuning naar de mensen toe te brengen, keren we de uitdaging om. We versterken de eerstelijnszones, lokale overheden en buurtwerkingen om mensen van nabij te helpen.

Als we willen dat zorg een basisrecht is voor iedereen, moeten we het systeem durven herbekijken. Waar mensen wonen komen verschillende beleidsdomeinen samen. Denk aan welzijn, gezondheidszorg en maatschappelijk werk, maar ook aan buurtvorming. Groen gaat voluit voor die lokale mensenzorg over sectoren en domeinen heen. Het lokale bestuursniveau speelt daar net zo'n belangrijke rol in als het Vlaamse of het federale niveau.

Ons zorgsysteem staat onder druk

Ons zorgsysteem heeft veel verdienste, maar staat onder een immense druk. De vergrijzing en verzilvering zetten zich door. Er is te weinig personeel en een te grote uitval terwijl wachtlijsten groeien, praktijken patiëntenstops moeten invoeren en de druk op een al overvraagde sector bijgevolg nog meer wordt opgedreven. Doelmatige zorg realiseer je niet met een bedrijfslogica of marktwerking, maar door vroeg in te grijpen en naar de mensen met een zorgnood toe te gaan. Uitstel leidt immers vaak tot verlies van levenskwaliteit en hogere kosten.

De coronacrisis heeft bewezen dat samenwerken op het terrein lukt. De eerstelijnszones hebben het onmogelijke waargemaakt tijdens de vaccinatiecampagne. Pilootprojecten rond geïntegreerde zorg slagen er in buurtzorg op te bouwen. Zorgzame buurten tonen in de lopende trajecten hoe waardevol zo'n aanpak kan zijn. Er zijn tal van succesvolle experimenten en goede praktijken. Waar we mee lokaal besturen maken we nu al het verschil. Nu is het tijd voor structurele oplossingen en fundamentele hervormingen op alle niveaus.

Tijd voor een gedeelde langetermijnvisie

Dat lukt niet met één maatregel of op één beleidsniveau. En al zeker niet door de kosten of de verantwoordelijkheid op elkaar af te schuiven. Wat we echt nodig hebben is samenwerking over bevoegdheden en domeinen heen. Een gedeelde langetermijnvisie moet leiden tot gemeenschappelijke doelstellingen en complementaire plannen.

Een herverdeling van bevoegdheden binnen de beleidsniveaus zelf en een eventuele staatshervorming moeten we, over de partijgrenzen en beleidsniveaus heen, aangrijpen als een kans om de gezondheid en levenskwaliteit van mensen centraal te zetten. Groen kan en wil daar aan meewerken en heeft dan ook de verantwoordelijkheid om bakens te verzetten.