Diverse samenleving

Geen twee mensen zijn gelijk. Leeftijd, geslacht, afkomst, religie, seksuele voorkeur, handicap of gezondheidstoestand leggen bij iedereen andere accenten. Die diversiteit kleurt en verrijkt onze samenleving. Samenleven in verscheidenheid is echter niet altijd eenvoudig. Groen pakt discriminatie doortastend aan en geeft burgerinitiatieven en middenveld een duwtje in de rug.

Samenleven is niet gewoon naast elkaar leven en elkaar gedogen. Groen doet aan politiek voor iedereen en wil er zo veel mogelijk mensen bij betrekken. We moedigen burgerschap dan ook actief aan, zodat we samen kunnen vooruitblikken en bouwen aan de toekomst.

Daarbij is het natuurlijk essentieel dat mensen en gemeenschappen met elkaar in dialoog blijven gaan, ongeacht hun leeftijd, etnisch-culturele achtergrond en levensbeschouwing. Dat is ook een taak van de overheden. Zij moeten die dialoog organiseren en in stand houden.

Het middenveld en burgerinitiatieven zijn onmisbaar. Zij reiken de overheid van onderuit meer mogelijkheden aan. Hun kritisch-constructieve blik op het beleid moeten we omarmen en stimuleren. Vrijwilligers bij deze organisaties verdienen dan ook alle steun.

Last but not least moeten we voor eens en altijd komaf maken met discriminatie. Discriminatie zorgt er immers voor dat mensen niet vooruit kunnen. We hebben oog voor de noden van minderheidsgroepen en gaan alle vormen van discriminatie tegen, onder andere op de arbeidsmarkt, in het onderwijs en op de woonmarkt.


Voorstellen uit het programma

  • We wijzigen de grondwet zodat artikel 1 de gelijke behandeling van iedereen voorop zet. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, leeftijd, politieke gezindheid, ras, gender, handicap, seksuele oriëntatie of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
  • We geven zuurstof aan verenigingen met een duurzaam subsidiekader. Projectfinancieringen zijn aanvullend, op elkaar afgestemd en hebben een duidelijke focus. Zo zorgen we voor vernieuwing en voor de verduurzaming van waardevolle experimenten en projecten.
  • De overheid erkent het belang van het middenveld door ze onafhankelijk te laten werken.
  • De klas is de ideale plek om samen het gesprek aan te gaan. Alle scholen geven een vak ‘burgerschap, filosofie en levensbeschouwing’. Zo leren kinderen op een geïnformeerde manier na te denken over de samenleving en over de werking van de democratie. Levensbeschouwelijke vakken kunnen facultatief worden aangeboden.
  • Onze feestdagenkalender passen we aan, met meer vrijheid voor iedereen en gericht op versterkte samenhorigheid. We halen twee bestaande feestdagen van de officiële lijst. In ruil krijgt iedere werknemer (naast bestaande verlofdagen) recht op twee vrij te bepalen verlofdagen.
  • We zijn tegen een verbod op zichtbare levensbeschouwelijke symbolen. De inperking van die vrijheid kan enkel tijdelijk en onder welomschreven omstandigheden. We vertrekken van het recht op zelfbeschikking, religieuze tolerantie en van een positieve omgang met diversiteit.
  • We zorgen voor een volwaardige erkenning van de islamitische geloofsgemeenschappen, met alle rechten en plichten die daarmee gepaard gaan. Net zoals dat gebeurt met de erkende vrijzinnigheid, de katholiek kerk en andere erediensten. Er komt een degelijke imamopleiding en een beter statuut voor imams in erkende moskeeën.
  • Ons land hoort op een volwassen en serene manier om te gaan met zijn koloniaal verleden. Om een grondig historisch onderzoek over de betrokkenheid van de Belgische instellingen in de kolonisatie mogelijk te maken, stelt de regering alles in het werk om overheidsarchieven en relevante privéarchieven open te stellen. We ontwikkelen ook een proactief restitutiebeleid voor de objecten uit onze musea, die door ons land tijdens de koloniale periode werden verworven.

Benieuwd naar het volledige programma van 2019?

Lees ons plan A >