DOSSIER -

Coronavirus

Het nieuwe coronavirus heeft verregaande gevolgen voor de samenleving. Dankzij steun vanuit het parlement van onder meer Groen, kreeg de federale interim-regering van Sophie Wilmès voldoende slagkracht om de coronacrisis te bestrijden. Ook in de Brusselse regering en in talloze lokale besturen werkt onze partij mee aan de nodige maatregelen. Maatregelen om ons te beschermen tegen het virus, maar ook om de gevolgen van de coronacrisis aan te pakken. Op deze pagina bieden we je een overzicht van enkele (steun)maatregelen.

Laatste update: 16 juni 2020

Dit moet je weten over het coronavirus ⚠

Het nieuwe coronavirus of SARS-CoV-2 is een virus dat kan leiden tot de ziekte COVID-19. Die ziekte veroorzaakt onder andere koorts en ademhalingsproblemen. Vooral voor ouderen en mensen met gezondheidsproblemen kan de ziekte heel gevaarlijk zijn.

De overheid vraagt om enkele belangrijke hygiënemaatregelen te volgen om de verspreiding van het virus te stoppen:

 • Blijf thuis, zeker als je ziek bent.
 • Was vaak je handen met water en zeep.
 • Hou minstens 1,5 meter afstand als je buiten bent.
 • Beperk je fysieke sociale contacten.
 • Draag een mondmasker op het openbaar vervoer en op drukke openbare plaatsen.

Voor meer informatie kan je terecht op de officiële website info-coronavirus.be. Op de website van het Agentschap Integratie en Inburgering vind je meertalige informatie over het coronavirus.

Bedankt aan zij die de samenleving draaiende houden 💚

Mensen in de zorg- en welzijnssector (artsen, verpleeg- en zorgkundigen, apothekers, thuisverpleegkundigen, welzijnswerkers, psychologen, opvoeders, kinderverzorgers ...), leerkrachten, winkeliers en winkelmedewerkers, mensen in de distributiesector, openbaar vervoer, politiediensten, veiligheidspersoneel, ambtenaren die het werk voorbereiden en coördineren bij de overheden, pers: zij zijn de schouders waar we op steunen in de strijd tegen het coronavirus. Net als de vele mensen die werken in de voedingsindustrie, de landbouw, de industrie enzoverder. Zij houden vandaag onze samenleving draaiende en daar kunnen we hen niet dankbaar genoeg voor zijn.

 • De federale en Vlaamse overheid vaardigt richtlijnen uit om het zorgpersoneel toe te laten om in zo veilig mogelijke omstandigheden hun werk te verrichten. Voor mensen die met personen met een handicap werken, lijst het VAPH maatregelen op.
 • Wie niet in zorg en welzijn werkt, moet zoveel mogelijk de algemene richtlijnen volgen. Als je job dit toelaat, moet je thuiswerken. Kan dit niet, houd dan altijd voldoende sociale afstand. Je werkgever moet materiaal en voorzieningen voor een goede handhygiëne ter beschikking stellen.
 • Twijfel je of de voorschriften wel goed nageleefd worden? De federale overheidsdienst lijst op waar je je kan informeren en welke stappen je eventueel kan ondernemen.

Zorgen voor de kwetsbaren 💪

Mensen die al in een kwetsbare situatie zaten – financieel, medisch of sociaal – zijn in deze coronacrisis het hardst getroffen. Daarom is het belangrijk dat de overheid speciale aandacht heeft voor hen in deze moeilijke tijden. We laten niemand vallen!

 • Als je een leefloon, inkomensgarantie voor ouderen (IGO) of inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een beperking (IVT) hebt, krijg je gedurende zes maanden een premie van 50 euro, in totaal dus voor 300 euro.
 • De federale overheid maakte 15 miljoen euro extra vrij om de OCMW's beter te ondersteunen. Zo kunnen ze materiële, sociale, medische, medico-sociale of psychologische hulp te verlenen aan cliënten die een deel van hun inkomen zijn verloren door de coronacrisis en die daardoor hun dagelijkse of medische kosten niet meer kunnen dragen. Daarnaast werd het terugbetalingspercentage van leeflonen door de federale overheid tijdelijk met 15 procent verhoogd. Ook de Brusselse regering maakte 30 miljoen euro vrij.
 • OCMW's krijgen een enveloppe van 100 miljoen euro om energiearmoede aan te pakken en 10 miljoen extra om de werkingskosten te dekken.
 • Gemeenten zorgen samen met lokale organisaties voor veilige opvang voor dak- en thuislozen. De federale overheid voorziet extra middelen, onder andere voor voedselbanken, voor de verlenging van de winteropvang in Brussel en voor het openstellen van veilige plaatsen in Gent, Antwerpen, Luik en Charleroi. Ook de Brusselse regering met Groen maakt geld vrij.
 • Asielzoekers moeten volgens Groen het recht blijven hebben om bescherming te vragen en moeten in veilige omstandigheden kunnen worden opgevangen. In Mechelen bijvoorbeeld ondersteunt het stadsbestuur met Groen de opvang van het Rode Kruis om de maatregelen zo goed mogelijk op te volgen.
 • Asielzoekers mogen tijdens de coronacrisis werken tijdens de duur van hun asielprocedure. Normaal is er een wachttijd van vier maanden, maar die is tijdelijk geschrapt.
 • Alle ouders, ook pleegouders, kunnen extra ouderschapsverlof kunnen opnemen tijdens de coronacrisis. De uitbreiding kwam er op aandringen van Groen.
 • Het corona-ouderschapsverlof voor alleenstaanden en mensen met kinderen met een beperking wordt tot eind september voltijds mogelijk. Hun uitkering wordt ook verhoogd tot 150 procent.
 • Dankzij Groen hebben alle vrouwen voortaan recht op vijftien weken postnataal zwangerschapsverlof, ook wanneer ze ziek of tijdelijk werkloos vallen voor de bevalling (zoals nu vaak door corona).
 • Voor kinderen en jongeren vind je de voornaamste vragen en antwoorden op opgroeien.be.
 • De opvang en ondersteuning in de jeugdhulp wordt zo goed mogelijk verdergezet. Er worden extra plaatsen vrijgemaakt voor crisisopvang, gecoördineerd op regionaal niveau.
 • Voor personen met een handicap en hun netwerk zijn er maatregelen uitgewerkt.

Hulp voor wie inkomen verliest 👨‍🏭

Niet alle werknemers kunnen aan het werk blijven, op de werkvloer of via thuiswerk. Er is veel tijdelijke werkloosheid. In deze moeilijke tijden nemen de overheden maatregelen om mensen zo goed mogelijk door deze crisis te loodsen.

 • De federale regering verhoogde met steun van Ecolo en Groen de uitkering voor tijdelijke werkloosheid tot 70 procent van je brutoloon. Daarbovenop komt een toeslag van 5,63 euro per dag dat je tijdelijk werkloos bent. Deze uitkering is wel begrensd tot 2754,76 euro brutoloon en er wordt een voorheffing van 26,75 procent ingehouden. Om aanspraak te maken op de uitkering, moet je een dossier indienen bij een uitbetalingsinstelling (vakbond of Hulpkas). Dit systeem is verlengd tot 31 augustus.
 • Dankzij een voorstel van Ecolo en Groen zullen de werkloosheidsuitkeringen niet dalen tijdens de coronacrisis. Normaal daalt je uitkering om de paar maanden. Omdat het in deze omstandigheden bijzonder moeilijk is om te solliciteren en werk te vinden, wordt dit systeem van degressiviteit bevroren van begin april tot 31 augustus.
 • Normaal hebben mensen van meer dan 65 jaar die op pensioen zijn en als werknemer een bijkomend inkomen verdienen geen recht op een tijdelijke werkloosheidsvergoeding. Het gaat meestal om mensen die een heel laag pensioen aanvullen met dit inkomen. Door de coronacrisis verliezen veel van deze gepensioneerden hun bijkomende bron van inkomen. Dankzij een wetsvoorstel van Groen hebben gepensioneerden van meer dan 65 jaar tijdelijk wel recht op werkloosheidsuitkeringen voor de maanden februari tot juni 2020.
 • Werknemers van maatwerkbedrijven en van beschutte werkplaatsen kunnen genieten van de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen zonder vermindering van hun invaliditeitsuitkering.
 • De Vlaamse regering komt tijdelijk werklozen tegemoet om de water- en energiefactuur betaald te krijgen. Als je tijdelijk werkloos bent, krijg je automatisch een bedrag van 202,68 euro op je rekening overgeschreven. Er zijn geen beperkingen op het aantal personen per gezin die de tegemoetkoming ontvangen of het soort woning. Ook wie een budgetmeter heeft, ontvangt de tegemoetkoming, maar er komt geen vrijstelling van betaling voor wie in financiële problemen komt.
 • Als je je huur niet of slechts gedeeltelijk kan betalen, kun je dus niet uit je huis gezet worden tijdens de coronacrisis. Er geldt een verbod op uithuiszettingen. Niettemin blijft het erg belangrijk om in overleg te treden met de verhuurder en samen tot een oplossing te komen.
 • Heb je een woonlening, dan kan je kosteloos betalingsuitstel vragen tot en met 30 september 2020.
 • De Brusselse regering met Groen besloot om huurders met een bescheiden inkomen die tijdens de coronacrisis minstens 15 werkdagen gedeeltelijk of volledig werkloos werden een premie van 214,68 euro toe te kennen. Wie vermoedelijk in aanmerking komt, krijgt een brief om een aanvraag in te dienen.
 • Als je tijdelijk werkloos bent, kan je bijklussen in de tuin- en bosbouwsector zonder inkomensverlies. Je krijgt dan bijvoorbeeld het normale loon voor de uitgeoefende functie en 75 procent van de uitkering voor tijdelijke werkloosheid. Groen pleit ervoor om deze regeling uit te breiden naar andere sectoren waar tekorten zijn door de coronacrisis.
 • Als je thuis moet werken, kan je van je werkgever een belastingvrije vergoeding krijgen van 126,94 euro om de extra kosten te dekken voor verwarming, bureaumateriaal, communicatie enzoverder.
 • Werkgevers kunnen hun werknemers een consumptiecheque geven, die honderd procent fiscaal aftrekbaar is.

Steun voor ondernemers 🛍️

Veel winkels en horecazaken moeten dicht tijdens de coronamaatregelen en ook andere ondernemingen kennen een serieuze terugval. De overheden nemen maatregelen om de economische gevolgen van de coronacrisis te beperkten.

 • Vlaanderen voorziet een hinderpremie van 4000 euro als je je activiteit moet stopzetten tot en met 3 april en 160 euro per bijkomende dag na 3 april. Ook Brussel heeft zo'n premie.
 • Als je de omzet van je onderneming door de coronacrisis met minstens zestig procent ziet dalen tussen half maart en eind april, kan je een eenmalige compensatiepremie van 3000 euro aanvragen bij de Vlaamse overheid. Ook in Brussel komt er een compensatiepremie voor bepaalde doelgroepen.
 • Als je zelfstandige bent en je moet je activiteiten onderbreken, hoef je minder sociale bijdrage te betalen en kan je uitstel van betaling krijgen. Daarnaast kan je uitstel krijgen voor het betalen van belastingen.
 • Als je je activiteiten moet onderbreken, kan je ook aanspraak maken op het overbruggingsrecht van 1291,69 euro of 1614,10 euro bij gezinslast. Ook voor zelfstandigen in bijberoep, zelfstandigen in hoofdberoep gelijkgesteld met bijberoep, student-zelfstandigen en actief gepensioneerde zelfstandigen zijn er steunmaatregelen, onder voorwaarden. RSVZ lijst de maatregelen en doelgroepen op.
 • Als je mensen tewerkstelt, kan je rekenen op heel wat maatregelen. Zo is de procedure voor tijdelijke werkloosheid vereenvoudigd en kunnen werknemers in quarantaine ook in het stelsel worden opgenomen. Tot slot kan je uitstel van betaling vragen voor de werkgeversbijdragen.
 • Bedrijven kunnen aanspraak maken op zes maanden uitstel van betaling aan banken of kunnen een overbruggingskrediet krijgen voor twaalf maanden.
 • Bedrijven kunnen tijdens de coronacrisis niet failliet gaan. Elke onderneming die in moeilijkheden verkeert door de coronacrisis zal beschermd worden tegen bewarend en uitvoerend beslag, faillietverklaring en gerechtelijke ontbinding.
 • Cultuurloket lijstte de gevolgen van de coronacrisis op voor de brede cultuur-en evenementensector.
 • De Brusselse regering voorziet een steunpakket van 8,4 miljoen voor de Brusselse cultuursector. Alle culturele en creatieve organisaties die getroffen zijn door de coronacrisis krijgen een eenmalige gewestelijke sectorpremie van 2000 euro en cultuurwerkers kunnen rekenen op een uitzonderlijke steun van maximaal 1500 euro.

Allemaal samen 👥

Ook jij kan je steentje bijdragen om deze crisis aan te pakken. Blijf digitaal of telefonisch in contact met vrienden, familie en buren en probeer te helpen waar mogelijk.

Je kan je ook aansluiten bij één van vele solidaire (Facebook-)groepen. Verspreid solidariteit, geen virus! is actief over heel Vlaanderen en Brussel, maar je hebt ook lokale initiatieven.

Daarnaast zijn er ook tal van initiatieven voor specifieke doelgroepen.

 • Op Maakjemondmasker.be lees je hoe je zelf een mondmasker kan maken.
 • Rusthuizen Bereikbaar zorgt ervoor dat je contact kan houden met rusthuisbewoners. Hartverwarmers verzamelt initiatieven en praktische briefings voor woonzorgcentra in lockdown.
 • Online schools ondersteunt leerkrachten bij online lesgeven. WeeZooz biedt haar educatief gratis aan tijdens de coronacrisis.
 • 123digit biedt informatie voor mensen die hun eerste stapjes in de digitale wereld zetten. BEEGO biedt gratis telefonisch hulp bij smartphone- en computerproblemen zodat je altijd in contact kan blijven met vrienden en familie.
 • Verschillende platformen, zoals Hulp voor helden, Helpper en ListMinut, bieden gratis huishoud- en klushulp aan voor onder andere zorgverleners. Je kan je er ook aanmelden als vrijwilliger.
 • Brussels Law School Consultancy geeft gratis advies bij vragen over de tickets van een geannuleerd concert, technische werkloosheid of andere zaken.
 • De Corona Denktank probeert out of the box oplossingen te bedenken voor de problemen waar we mee geconfronteerd worden.
 • Verspreid solidariteit, geen virus voor psychologen is voor alle psychologen die zich willen inzetten om mee zorgcontinuïteit te garanderen tijdens de coronacrisis.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren