12 mei 2011

Dringend nood aan betere aanpak antibioticaresistentie

De Europese Unie moet een meer slagvaardige aanpak ontwikkelen om de toenemende resistentie tegen antibiotica in de veeteelt tegen te gaan.

Dat heeft een meerderheid van het Europese Parlement vandaag geëist. Europees parlementslid Bart Staes (Groen!): "Dit is een cruciaal dossier, willen we onze voedselproductie veilig houden, onze gezondheidszorg betaalbaar en doeltreffend."

Staes: "Ongeveer de helft van alle in de EU voorgeschreven antibiotica is voor dieren. In de intensieve veehouderij, vooral kippen- en varkenshouderij, worden antibiotica ook preventief ingezet vanuit economische redenen. Het massaal kweken van vee, waarbij duizenden dieren op elkaar gepakt leven met alle stress en groter risico op ziekten van dien, dwingt de kwekers bijna tot veel antibiotica door het voeder mengen. Maar dit intensieve gebruik van antibiotica zorgt voor steeds sterkere, resistente bacteriën. Een serieus probleem voor ziekenhuizen in het bijzonder en de volksgezondheid in het algemeen."

Staes: "De Europese Commissie wordt door het EP opgeroepen om werk te maken van een meerjarenplan tegen de antibioticaresistentie, in het kader van het EU-beleid rond dierenwelzijn. Zo moeten er in heel Europa op eenzelfde manier cijfers worden bijgehouden over het gebruik van antibiotica en moet het onderzoek beter gecoördineerd. Er moet onderzoek komen naar alternatieven en voorzorgsmaatregelen. Er zou bijvoorbeeld ook Europees onderzoek moeten komen naar minder stressgevoelige diersoorten. En er moet strenger opgetreden worden tegen die bedrijven die antibiotica ongeoorloofd inzetten als groeibevorderaar."

Een hervorming van het geneesmiddelenbeleid in de veeteelt moet ook kaderen binnen de hervorming van het Europees landbouwbeleid, dat in het najaar gepresenteerd zal worden door de Europese Commissie.

"De Europese groene fractie zal ngo's en burgers in heel Europa mobiliseren om de Europese autoriteiten en de lidstaten te dwingen nu eens daadkracht te tonen op dit dossier," aldus Staes.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente