19 okt 2010

Groen! wil toereikende minimuminkomens in heel Europa

Ondanks 10 jaar Europees engagement om de armoede terug te dringen, blijven de armoedecijfers alarmerend hoog.

"Als Europa werkelijk het armoedecijfer naar beneden wil halen, moeten we ervoor zorgen dat mensen kunnen rondkomen met hun vervangingsinkomen", vindt Europarlementslid Bart Staes (Groen!) die met de Europese groene fractie wederom pleit voor de invoering van een EU kaderrichtlijn voor minimuminkomen. Vandaag debatteert het EP over de rol van een adequaat minimuminkomen, als wapen in de strijd tegen armoede.

Ondanks 10 jaar Europees engagement om de armoede terug te dringen, blijven de armoedecijfers alarmerend hoog: 17% van de Europeanen leeft onder de armoedegrens. Na de stemming morgen zal blijken of het EP erin slaagt om nog tijdens dit Europese Jaar van Armoedebestrijding en Sociale Uitsluiting serieus werk te maken van een gegarandeerd en adequaat minimuminkomen. "We leggen al jaren doelstellingen vast om de armoede terug te dringen, maar koppelen daar nooit een ernstig instrument aan vast. Ons voorstel wil daar iets aan doen", zegt Staes.

Een kaderrichtlijn zou de lijnen uitzetten voor een gemeenschappelijke Europese introductie van een toereikend minimuminkomen en duidelijke criteria vastleggen rond toereikendheid en beschikbaarheid.

Staes: "We willen geen minimumbedrag maar wel gemeenschappelijke criteria vastleggen die bepalen wie in aanmerking komt, wie toegang heeft en wat een voldoende hoog niveau van zo'n minimuminkomen zou zijn."

De financiële en economische crisis maken eens te meer duidelijk dat Europa ook kampt met een sociale crisis. Sociale uitkeringen zijn de hoeksteen van een moderne welvaartstaat. Ze zorgen ervoor dat mensen niet wegglijden in armoede en dakloosheid. De meeste sociale beschermingsstelsels zijn echter ontoereikend om menswaardig te kunnen leven. Met de miljarden besparingen dreigen in sommige lidstaten vooral de sociaal zwakkeren het meest te moeten inleveren.

Staes: "Veel minimuminkomens liggen nu al onder de 60% van het mediaan gemiddeld inkomen in Europa. Dit is niet alleen te weinig om rond te komen, het is mensonwaardig en biedt geen houvast om op langere termijn uit de armoede te geraken, wel integendeel. Bovendien is armoede een vorm van verspilling, niet alleen van menselijke talenten, maar ook voor de economie. Een vervangingsinkomen van een redelijk niveau zorgt ervoor dat mensen in hun minimumbehoeften kunnen voorzien en autonoom blijven."

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente