14 nov 2012

Bart Caron

Vijf Vlaamse strategische adviesraden (de raden voor wonen, bestuurszaken, mobiliteit, ruimtelijke ordening en milieu) brachten een vernietigend advies uit over het Groenboek van minister van ruimtelijke ordening Philippe Muyters, om te komen tot een nieuw Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Dit Beleidsplan zou op termijn in de plaats moeten komen van het huidig Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. De adviesraden vinden samengevat dat het Groenboek veel te licht weegt, dat het vooral veel mist spuit over de nieuwe principes voor het ruimtelijk beleid in Vlaanderen en veel onzekerheid over bestaande structuur- en uitvoeringsplannen op gemeentelijk, provinciaal en Vlaams niveau. Men vreest vooral voor een nieuwe golf van verstedelijking als de principes van afbakening en begrenzing van stedelijke gebieden zonder meer worden los gelaten. En dat terwijl de toenemende verharding van Vlaanderen door iedereen als bijzonder problematisch erkend wordt.

Tijdens de bespreking van de beleidsbrief in de commissie werd er aan de minister naar een reactie op deze vernietigende commentaren gevraagd. Maar de minister wou daar niet op ingaan. Hij wil zijn plannen onverkort voortzetten.

”Groen sluit zich aan bij de opmerkingen van de adviesraden, en vraagt de minister met aandrang om de aanbevelingen van de raden wel serieus te nemen”, zegt Bart Caron, het is niet te begrijpen dat de minister zich in zijn beleidsbrief beperkt tot het geven van een samenvatting van het Groenboek Beleidsplan Ruimte. Want voor dit Groenboek bestaat duidelijk geen draagvlak. Als de minister inspraak ernstig neemt, moet hij zijn huiswerk over doen en een nieuwe versie van het Groenboek voorleggen. De ministers heeft nu alle adviezen en argumenten bij de hand om de meningen van experten mee op te nemen in zijn visie en ambities. Het zou van grote arrogantie getuigen om de adviezen van zowat alle sectorale adviesraden straal te negeren.”

Daarnaast is er dringend nood aan meer duidelijkheid over het traject van de besluitvorming. ”De minister wekt de indruk dat hij belangrijke principes en de meetbare doelstellingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen onderuit haalt. Zo bijvoorbeeld de ruimtebalans, het moeizaam bereikt evenwicht tussen het ruimtegebruik door verschillende sectoren (natuur, landbouw, wonen, industrie, verkeer, recreatie). En dat terwijl de doelstellingen van het vroegere structuurplan totaal niet gehaald werden en het totaal onduidelijk is wat ervoor in de plaats zou komen, aldus Bart Caron, ”deze manier van werken is niet ernstig en schept rechtsonzekerheid voor iedereen.”

Ook worden er geen sporen uitgezet voor een strategisch ruimtelijk herstelbeleid. ”In Vlaanderen is de open ruimte meer dan elders in Europa bedreigd, en is er de toenemende problematiek van de verharding en de daaruit voortkomende wateroverlast,” aldus Caron. ”Nergens in de plannen van Muyters wordt er gesproken over de natuur of het plattelandsbeleid. De minister lijkt vooral te willen inzetten op nog meer verstedelijking uitwaaierend over heel Vlaanderen. En dat kan alleen maar de open ruimte verder onder druk zetten. ”

Groen wil de natuur en de natuurwaarden verdedigen, en vraagt hier dan ook garanties voor in de ruimteboekhouding.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren