02 apr 2014

Meerderheid stemt Groen-voorstel voor bescherming waardevolle bossen weg

Dinsdag werd in de Commissie Leefmilieu gestemd over het Voorstel van Decreet van Groen voor de bescherming van onze waardevolle bossen. Het werd, helaas, door de meerderheid weggestemd. Een gemiste kans. Hieronder lijsten we nogmaals onze argumentatie op.

Gebrek aan bosbeleid

Het bosbeleid van Vlaams minister Joke Schauvliege is helemaal ontspoord. Dat leert ons de Bosbarometer van Bos+ waaruit blijkt dat Vlaanderen (Na Ierland de bosarmste regio van Europa) een netto-ontbosser is en blijft. Maar de cijfers tonen ook duidelijk aan dat Vlaanderen van bosuitbreiding helemaal geen prioriteit maakt.

Teruglopende aankoopbudgetten

De uitgaven voor bos- en natuuraankopen zijn anno 2013 ook historisch laag. Werd er in 2008 nog 30,9 miljoen EUR besteedt aan bos- en natuuraankopen dan is dit in 2012 al gedaald tot 18,4 miljoen EUR. Een vermindering met 40 procent.

21 miljoen euro achterstand in aankopen van bossen

In de periode 2009-2012 werd voor iets meer dan 90 miljoen euro aan bosaankoopdossiers goedgekeurd. Daarvan werd slechts voor 69 miljoen euro effectief gerealiseerd. Wat de aankopen van nieuw bos/te bebossen gebieden heeft minister Schauvliege op dit moment dus een achterstand van 21 miljoen euro.

60.000 euro verwijlinteresten

Dat het aankoopbeleid door ANB serieuze problemen ondervindt is dus een understatement. Niet zelden moeten nalatigheidsintresten betaald worden omdat de betaling na aankoopakte te laat gebeurt. Concreet gaat het om 10 procent van de dossiers. De laatste 3 jaar moest zo voor 60.000 euro aan verwijlinteresten opgehoest worden. Dat dit in tijden van crisis en budgettaire krapte mogelijk is tart elke verbeelding.

Vaak gaan ANB aankopen - na jaren voorbereiding – toch niet door omdat de minister de aankoop niet goedkeurt onder druk van lokale belangengroepen.

Recht van voorkoop

Een belangrijk instrument om aankopen binnen de aankoopperimeters te realiseren is het “recht van voorkoop”. Maar net voor dit recht van voorkoop ontbreekt het meestal aan budget en zo gaan belangrijke “once in a liftetime”-kansen hopeloos verloren. Denk maar even terug aan de vernieling van 7 ha blauwgraslanden in de Nietelbroeken in Diepenbeek.

2,7 miljoen euro verschoven bij begrotingscontrole 2013

Meer bossen zijn essentieel als we onze instandhoudingsdoelstellingen en biodiversiteitsdoelen willen behalen. Maar de aankoop van bossen door ANB wordt anno 2013 ernstig bemoeilijkt omdat in de begrotingscontrole 2.700.000 euro van het voor aankoop van bossen voorziene budget wordt overgeheveld, om er de, al in 2009 aangekondigde, milieuvergunningdatabank mee op te starten.

Slechts 68 ha bos gerealiseerd via Boscompensatiefonds

Tenslotte is er nog het boscompensatiefonds. Dit fonds wordt gevoed door de compensatievergoeding die wordt betaald wanneer ontbossing niet door herbebossing kan worden gecompenseerd. Dit fonds blijft grotendeels ongebruikt (saldo juni 2012: 5.600.000 EUR). Minister Schauvliege stelt dit fonds sedert 2011 ter beschikking voor bosuitbreidingsprojecten van de lokale besturen maar we kunnen moeilijk spreken van een doorbraak op het vlak van de bosuitbreiding. In 2012 werd via het boscompensatiefonds 68 hectare nieuw bos gecreëerd.

Falende ruimtelijke afbakening

De 10.000 ha effectieve bosaanplant en 10.000 ha bosuitbreiding die het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen zestien jaar geleden (in 1997) vooropstelde, zijn nog ver weg. Vlaams minister Muyters loopt hopeloos achter in de afbakening van de 10.000 ha voor herbebossing. Van deze doelstelling van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is tot nu toe slechts 22 % gerealiseerd. Dit maakt duidelijk dat het falende bosbeleid een gedeelde verantwoordelijkheid is binnen de Vlaamse regering.

Boswijzer

En ondanks de hoera sfeer rond de “Boswijzer” moesten we hier in de commissie tot de onweerlegbare conclusie komen dat de foutenmarge dermate groot was dat het zeker geen instrument kan zijn in het kader van de bosuitbreiding. Zelfs ANB was daarover duidelijk in zijn presentatie.

Plan van aanpak Ruimtelijk Bedreigde Bossen

De conceptnota van januari is eigenlijk een zwaktebod op het einde van de legislatuur. Hoewel lang aangekondigd en een element van het Regeerakkoord kan een conceptnota het wetgevend initiatief niet vervangen natuurlijk. Er worden wel inventarisaties gedaan maar er zijn financiële middelen voorzien om tot effectieve bescherming over te gaan.

VOORSTEL VAN DECREET

Omdat het beleid er niet in slaagt om effectief te bebossen en gronden te verwerven voor de herbebossing moet de bescherming van onze bestaande bossen absolute prioriteit krijgen. Zeker de ruimtelijk bedreigde “waardevolle” bossen moeten we redden.

De conceptnota heeft de waardevolste bossen geïnventariseerd:

- 63.273 ha in niet-groene bestemmingen

- 20.811 ha meest waardevolle bossen waarvan 5.000 ha in woongebied

- 12.493 ha waardevolle bossen waarvoor een proactieve aanpak nodig is.

We baseren ons in dit voorstel op dezelfde multi-criteria-set die ook in de conceptnota wordt gehanteerd. Dus ons voorstel is daarmee volledig compatibel. (Leyman 2004).

We baseren ons voor het verder instrumentarium ook op de bestaande wetgeving RO.

Ons voorstel stelt de VR in staat om deze geselecteerde waardevolle bossen tenminste al voorlopig te beschermen door een moratorium op ontbossing van deze waardevolle bossen.

Daartoe moeten we die waardevolle bossen duidelijk afbakenen en moet de overheid zich engageren om eventueel planschadevergoedingen aan de huidige eigenaars te voorzien.

Gelet op de eensgezindheid in de methodologie kan de meerderheid dit voorstel niet naast zich neerleggen.

Maar dat gebeurde, helaas, dus wel.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren