برای چه کسی میتوانم رأی بدهم؟

 شما میتوانید برای هر کاندیدای که در  شهر شما کاندیدای هست رأی بدهید.

و شما در اینجا کاندیدات سبز (groen)در شهرستان خود را ببینید.... اینجا...