10 feb 2015

Anne Dedry

Ik stelde daarnet een vraag aan de minister over de screening van baarmoederhalskanker. Zij antwoordde dat het belangrijk is dat vrouwen kunnen kiezen of ze een test bij de huisarts of de gynaecoloog laten doen. Ik ben ontgoochelend dat de minister hier de kans tot een zachte echelonnering laat liggen. In kader van efficiëntiewinsten, versterking van de eerste lijn, en een hervorming van de gezondheidsberoepen, is het verbazend dat huisartsen hier geen cruciale rol krijgen en gynaecologen eerder een rol na doorverwijzing door de huisarts.

06.03 Anne Dedry (Ecolo-Groen): Mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister, ik kan mij aansluiten bij een aantal punten waarover mijn collega’s het reeds hadden, zoals de verschillende tests, de nieuwigheden, het aantal vrouwen dat zich niet laat testen of het beperkte aantal vrouwen dat zich laat testen, enzovoort. Ik wil daar nog één element aan toevoegen.

Screening van baarmoederhalskanker is bij uitstek preventieve geneeskunde en zou perfect door de eerste lijn kunnen worden uitgevoerd. In ons land staat het patiënten echter vrij om rechtstreeks naar de gynaecoloog te gaan en dat gebeurt dan ook massaal.

Denkt u eraan om in het kader van efficiëntiewinsten in de gezondheidszorg, maatregelen te stimuleren die deze screening door de huisarts laat gebeuren? Ik neem aan dat u dit een geweldige vraag vindt, aangezien u huisarts bent. Ik ben dus benieuwd naar uw antwoord.

Wat zult u doen om de kostprijs van de HPV-test onder controle te houden? Overweegt u een openbare aanbesteding om de huidige prijs in de gaten te houden?

Wat denkt u van een systeem van kwaliteitscontrole?

Gaat er iets veranderen voor de patiënt wat betreft de terugbetaling? Zal de test om de drie jaar of om de vijf jaar worden terugbetaald?

Zult artsen en huisartsen informeren over het verhoogd risico bij vrouwen die jonger zijn dan 30 jaar? Zult u hen erop attent maken dat de HPV-test voor deze groep vrouwen niet beter werkt dan de PAP-test? Zo ja, hoe precies?

06.04 Minister Maggie De Block: Mevrouw de voorzitter, mijnheer Demon, u vroeg naar het aantal vrouwen dat zich laat onderzoeken, maar normaal gezien is dat het onderwerp van een schriftelijke vraag. Van 2006 tot en met 2009 lieten ongeveer 1,1 miljoen vrouwen zich onderzoeken. Op een bepaald moment veranderde de wetgeving, in die zin dat er slechts een terugbetaling was om de drie jaar. Daardoor stelden wij natuurlijk een daling vast en momenteel zien wij dat 700 000 tot 800 000 vrouwen jaarlijks een uitstrijkje laten nemen.

Ik meen dat het feit dat de terugbetaling van jaarlijks naar tweejaarlijks en nu zelfs een keer in de drie jaar is geëvolueerd een verklaring vormt voor deze daling. Die cijfers zijn dan ook moeilijk te vergelijken. Wij zullen nu zien hoe de cijfers evolueren.

Ik heb inderdaad kennis genomen van het rapport nr. 238 van het kenniscentrum. De aanbeveling om vrouwen tussen 30 en 64 jaar om de vijf jaar via een HPV-test te laten ondergaan, heeft ook mijn belangstelling gewekt. Het is belangrijk dat, om de levensverwachting zo hoog mogelijk te houden, baarmoederhalskanker bij vrouwen van elke leeftijd vroeg kan worden gedetecteerd. De federale overheid heeft er altijd voor geijverd een zo doeltreffend en efficiënt mogelijk screeningprogramma op te stellen dat op de behoeften van de bevolking is gericht.

Conformément aux recommandations européennes, la conférence interministérielle Santé publique a approuvé, en mars 2009, le principe de l'organisation d'un programme de dépistage systématique du cancer du col de l'utérus pour les femmes de 25 à 64 ans, par frottis du col en utilisant la méthode classique du test Papanicolaou.

Depuis le 1er mars 2013, les femmes âgées de 25 à 64 ans sont invitées à se soumettre tous les trois ans à un frottis chez leur médecin généraliste ou leur gynécologue. C'est à elles de choisir leur médecin.

En perspective des conclusions du KCE, on pourra considérer une autre stratégie de dépistage précoce.

Het is belangrijk voor de keuze van de vrouw dat zij zowel bij de huisarts als bij de gynaecoloog terechtkan. Huisartsen zullen jonge vrouwen meestal ook aanraden om kort nadat ze betrekkingen hebben gehad, een uitstrijkje te laten doen.

Door de zesde staatshervorming kunnen de Gemeenschappen voortaan autonoom preventie-initiatieven als een bevolkingsonderzoek nemen. Als zij voor die preventieve acties de medewerking vragen van zorgverleners door middel van terugbetaalde prestaties, bijvoorbeeld screeninghonoraria, kunnen die inderdaad door de ziekteverzekering ten laste genomen worden.

Er kunnen op asymmetrische wijze afspraken worden gemaakt tussen de Gemeenschappen en onze diensten. Ik sta open voor discussie met mijn collega’s van de deelstaten om een zo doeltreffend mogelijk preventiesysteem in te voeren.

Zo zal de Technisch Geneeskundige Raad ook uitgenodigd worden om kennis te nemen van het rapport van het kenniscentrum over de HPV-test in de primaire baarmoederhalsscreening, en om een voorstel te formuleren in geval van nomenclatuuraanpassingen, waarbij hij rekening houdt met de aanbevelingen en de intentie van de Gemeenschappen.

Tot slot vraag ik toch advies over de gebeurlijke implementatie van de test aan de Commissie Klinische Biologie in het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid. Indien wij opteren voor een nieuwe test en een nieuwe screening, moeten wij er zeker van zijn dat wij de kwaliteit van de screening verbeteren.

06.07 Anne Dedry (Ecolo-Groen): Mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister, ik dank u voor uw antwoord.

Op het punt van de huisarts ben ik echter een beetje ontgoocheld in uw antwoord omdat een zachte echelonnering misschien wel op zijn plaats zou zijn om de efficiëntiewinsten die u voorstaat ook hier te realiseren. Wat op de eerstelijn goed kan gebeuren, mag volgens mij ook daar gebeuren en gebeurt ook best daar.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren