Belastingen

Groen wil rechtvaardige en duurzame belastingen die een concreet doel nastreven. Belastingen zijn een krachtig instrument om productie en consumptie duurzamer te maken en rijkdom billijk te herverdelen. Het belastingstelsel van vandaag ontspoort. Groen wil dat grondig hervormen door te verschuiven, vereenvoudigen en verwitten. Zo krijgen we een systeem dat niet alleen meer rechtszekerheid biedt, maar ook rechtvaardiger en doelmatiger is.

Meer in detail

Groen wil de belastingdruk op arbeid verlagen en verschuiven naar grote vermogens en groene fiscaliteit. Door arbeid minder te belasten wordt onze economie concurrentiëler en creëren we heel wat nieuwe jobs. De verschuiving naar groene fiscaliteit wordt een belangrijke prikkel om zorgzamer om te springen met grondstoffen en energie. Dat is niet alleen goed voor het klimaat, we winnen er ook economisch mee, want in België zijn grondstoffen schaars. Onze groene fiscale shift maakt van onze economie een welvaartsmotor die draait op meer jobs en minder grondstoffen, een zelden geziene win-winsituatie.

Groen wil het belastingstelsel verregaand vereenvoudigen. Wie belastingen betaalt, moet begrijpen waarom en hoe hij dat doet. Belastingsystemen maken we weer uitlegbaar en voorspelbaar. Daaruit volgt logischerwijs dat elke belasting eenvoudig te berekenen is, zo weinig mogelijk uitzonderingen kent en een vooraf gecommuniceerd, duidelijk doel heeft. Een groen en herverdelend belastingstelsel mag niet worden gebruikt om begrotingsgaten te vullen. Aanpassingen aan die belastingen mogen enkel dienen om het groene of herverdelende effect te versterken.

Groen wil het belastingstelsel ook verwitten. Daarbij maken we een onderscheid tussen fiscale fraude en fiscale ontwijking. Ontwijking is perfect wettig en kun je dus enkel aanpakken met betere belastingregels. Met eenvoudige, heldere regels en weinig uitzonderingen verminderen we de mogelijkheden op fiscale ontwijking. Fiscale fraude hoort niet thuis in een solidaire wereld. We ontmoedigen fiscale vergrijpen met een voldoende hoge strafmaat, een hoge pakkans en het vooruitzicht van volledige strafuitvoering. Daarvoor werken we met eenvoudig controleerbare systemen en we investeren in een daadkrachtig en doeltreffend justitiesysteem.