Democratie en overheid

Meer democratie garandeert een beter beleid en meer draagvlak. Groen gaat uit van de kracht van democratie en van het engagement van de burgers. We willen onze democratie permanent vernieuwen en zuurstof geven. Groen pleit voor een moderne, sterk presterende overheid, die haar eigen werking kritisch onder de loep durft te nemen om haar dienstverlening voortdurend te verbeteren.

Meer in detail

Democratie is meer dan om de zoveel tijd gaan stemmen om vertegenwoordigers te verkiezen. Groen wil die ‘representatieve democratie’ aanvullen en verrijken met allerlei vernieuwende vormen van betrokkenheid. Om mensen - ook tussen de verkiezingen door – daadwerkelijk te laten deelnemen aan het beleid zet Groen in op informeren, op raadplegen en op adviseren, maar ook op medeontwerp en coproductie. Voor Groen zijn het de mensen die het beleid mee ontwerpen, er mee over beslissen en het mee mogelijk maken. Daarbij maken we ook gebruik van internet en sociale media. We willen een ‘glazen democratie’: doorzichtig en heel open. 

Groen wil meer en betere inspraak. De kritiek dat te veel inspraak het beleid zou hinderen, is helemaal niet terecht. Te laat georganiseerde inspraak levert vaak wél frustraties op, omdat de plannen niet meer kunnen worden aangepast of omdat vergevorderde plannen dan vaak grotendeels moeten worden herwerkt. Daarom worden inspraak en participatie zo vroeg mogelijk in het besluitvormingsproces georganiseerd. Tijdige en goed georganiseerde inspraak voorkomt frustraties en versterkt en vergemakkelijkt het besluitvormingsproces.

Groen wil ook de parlementaire democratie versterken. We willen onder andere een deel van de kamerleden in een federale kieskring verkiezen, het stemrecht voor niet-Belgen uitbreiden en versoepelen en de politieke macht van het koningshuis afschaffen. We willen strengere beperkingen op cumul, een correct loon voor parlementsleden en duidelijkere regels rond lobbying. Dat komt de politieke integriteit ten goede. 

Een moderne en sterk presterende overheid valt niet eenvoudigweg te vatten in cijfers over het overheidsbeslag of het aantal ambtenaren. Groen vindt dat te eenzijdig en te negatief. Groen wil op de best mogelijke manier een kwalitatieve dienstverlening voor de burgers uitbouwen. Dat doe je niet door alles bij het oude te laten, maar net zo min door de publieke dienstverlening blind af te bouwen.