Migratie en Asiel

Groen staat voor een humaan asiel – en migratiebeleid gebaseerd op principes van rechtszekerheid en mensenrechten. Dit beleid moet de belangen van migranten, ontvangende samenleving en land van herkomst verzoenen. Migranten verdienen respect voor hun mensenrechten en eerlijke, snelle procedures. De ontvangende samenleving kan duidelijke regels maken voor wie ze wel en niet toelaat en ook verwachtingen formuleren naar nieuwkomers. En de landen van herkomst verdienen bescherming tegen brain drain.

Meer in detail

Groen vraagt aandacht voor de kwaliteit van de asielprocedure. Mensen die op basis van internationale regels recht hebben op bescherming, moeten die ook krijgen. We ambiëren een opvang met hoge standaarden en een geïntegreerd traject waarin de asielzoeker zowel wordt voorbereid op een eventuele vrijwillige terugkeer als op een integratie in onze samenleving. Kleinschalige opvang geniet onze voorkeur. Met detentie springen we heel zorgvuldig om. 

Recht op gezinsvorming en recht op medische bijstand willen we garanderen. Nationaliteit beschouwen we als een hefboom voor integratie. Integratie-inspanningen honoreren we tijdig met de nationaliteitsverwerving. 

Groen wil de huidige vraaggestuurde aanpak voor arbeidskaarten en beroepskaarten behouden, maar dan met versoepelde regels zodat meer mensen met diverse profielen op onze arbeidsmarkt aan de slag kunnen in officiële jobs. Dit is ons antwoord op toenemende vergrijzing en op de tekorten op de arbeidsmarkt. Met een vlottere doorstroom naar het officieel circuit, bouwen we de illegale tewerkstelling af. 

Op Europees niveau pleit Groen voor een solidair asielbeleid gebaseerd op de samenwerking en de billijke verdeling van de verantwoordelijkheid tussen lidstaten zodat de druk op de Europese buitengrenzen afneemt. De nationale asielstelsels worden geharmoniseerd. Inzake arbeidsmigratie maakt de huidige versnippering van het Europees beleid best plaats voor een allesomvattend kader voor arbeidsmigratie naar Europa. Dat kader houdt rekening met de belangen van de werknemer, de Europese arbeidsmarkt en het herkomstland.

We zoeken mee naar oplossingen voor het vraagstuk van de klimaatgerelateerde migratie in groei– en ontwikkelingslanden. Migratie is overigens een deel van de oplossing. Internationaal zoeken we juridische oplossingen voor klimaatontheemden. Het principe van de collectieve rechten van lokale bevolkingsgroepen en de internationale ondersteuning van lokale maatregelen zijn daarbij richtinggevend.