Onderwijs

Groen wil de toekomst van onze leerlingen, leerkrachten en schoolbesturen opnieuw prioritair op de politieke agenda plaatsen. We willen de neergang van de laatste jaren keren. Onderwijs wordt opnieuw de motor voor sociale mobiliteit. Groen kijkt voorbij de schoolresultaten, want via onderwijs vormen we ons een identiteit, kunnen we ons volledig ontplooien en bouwen we voor onszelf een goed leven uit.

Meer in detail

Onderwijs weer prioriteit geven

Investeren in kwalitatief onderwijs is investeren in de toekomst van onze samenleving. Door in ons onderwijs even veel te investeren als landen uit de Europese kopgroep wil Groen Vlaanderen opnieuw laten aansluiten bij die Europese top. Groen wil vooral meer investeren in de eerste levensjaren van elk kind en ijvert voor een breed en geïntegreerd zorg- en leertraject op school.

Onze basisscholen groeien uit tot brede scholen. Zo’n brede school heeft meer oog voor welzijn op school en streeft naar een beter evenwicht tussen economische en bredere levensbeschouwende doelen.

Groen vindt dat het masterplan van de huidige regering de bestaande problemen in het secundair onderwijs onvoldoende oplost. Bovendien staat het de scholen vrij om al dan niet mee te doen. Het secundair onderwijs heeft nochtans dringend behoefte aan hervormingen. Groen gaat voor een onderwijssysteem dat de studiekeuze effectief uitstelt, dat leerkrachten beter ondersteunt en waar leerlingen meer positieve keuzes maken.

Voor een succesvolle hervorming van het onderwijs hebben we inspirerende, goedopgeleide leerkrachten nodig met het perspectief op een attractieve loopbaan. Groen heeft een reeks voorstellen klaar om het beroep van leraar te hertekenen.

Scholen hebben aangepaste, kwalitatieve infrastructuur nodig. Leerlingen hebben extra omkadering, ondersteuning en zorg nodig. Vanuit een duurzame langetermijnvisie op scholenbouw streeft Groen naar een flexibele, geïntegreerde infrastructuur, die - volgens het principe van de brede school - zowel het onderwijs als de samenleving ten goede komt.

Ook het volwassenenonderwijs is een middel tot emancipatie. Groen wil die onderwijsvormen nog meer toegankelijk maken voor kortgeschoolden, traaglerenden en mensen met een migratieachtergrond of taalachterstand.