Ouderen

Met zijn allen worden we almaar ouder. En de ouderen worden ook talrijker. Het is een resultaat van onze verzorgingsstaat en een rijkdom voor onze samenleving. Heel wat ouderen zijn actief als vrijwilliger, vangen de kleinkinderen op of nemen zorgtaken op zich. Groen wil de rol van de ouderen veel meer waarderen en pleit voor een inclusief ouderenbeleid. Die aandacht voor ouderen vind je ook terug in beleidsdomeinen als welzijn, wonen, cultuur, ruimtelijke ordening en veiligheid.

Meer in detail

De vergrijzing verzilveren 

In de leeftijdsgroep van 60 tot 90 jaar zitten verschillende generaties en elke generatie heeft eigen noden en behoeften. Groen wil rekening houden met die verschillende noden en iedereen een aangename oude dag garanderen.

Ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven. Een voldoende hoog pensioen is daarbij erg belangrijk. Groen wil het wettelijk pensioen verstevigen en welvaartvast maken. Dat is een garantie tegen armoede en het biedt elke oudere een toereikende levensstandaard. Een basispensioen is de vaste ondergrens voor elk pensioen. Naarmate ze langer hebben gewerkt, krijgen gepensioneerden meer boven op dat basispensioen.

Heel wat ouderen zijn nog heel actief. Ze verrichten vaak mantelzorg of vrijwilligerswerk, maar onze samenleving waardeert de economische en sociale waarde daarvan niet. De impact daarvan is nochtans groot voor onze samenleving. Om vorm te kunnen geven aan meer intergenerationele rechtvaardigheid en solidariteit neemt de overheid daarbij haar rol op. 

We willen ouderen de kans geven om zo lang mogelijk actief te blijven in bestaande sport-, vrijetijds- en cultuurverenigingen. Ze hebben nood aan openbare ruimte met voldoende voorzieningen voor de zachte weggebruiker en aan een gezond leefmilieu, waarin iedereen zo lang mogelijk een kwalitatief gezond leven kan leiden. Vandaag worden ouderen te veel en te snel verwezen naar ouderspecifieke werkingen. Ouderenorganisaties kunnen een rol spelen bij het actief houden van ouderen en verdienen daarvoor ondersteuning.

De volgende jaren zullen er vooral veel 80+’ers bijkomen. Dat leidt tot een grotere vraag naar ondersteuning en zorg. Groen wil creatief mee zoeken naar aangepaste zorgvormen waardoor zorgbehoevende ouderen zo lang mogelijk in de eigen buurt kunnen blijven wonen.