کجا و چگونه می‌توانید رأی بدهيد؟

-برای رأی دادن بايد در شهرداری محل خود جایی که زندگی می‌کنید رأی بدهید.👈🏽

-اگر بلژیکی هستيد دو هفته زودتر از انتخابات یک نامه دریافت می‌کنید که باید بروید رأی بدهید .و در آن درج شده کجا باید رأی  بدهید .  

-درروز رأی دهی به مر‌کز رأی دهی که از قبل تایین شده می‌روید با نامه ای که دریافت کردید و کارت شناسایی خود.👈🏽

-دقیقا چطور رأی می‌دهید.(با مداد کاغذ و کامپیوتر)بستگی به محل زندگی شما دارد.  

در مرکز رأی دهی تمام معلومات را برای رأی دادن دریافت می‌کنید.👈🏽

-توجه!!!:اگه در بلژیک هستيد ودر بیرون از کشور زندگی می‌کنید. گزینهای زیادی دارید برای رأی دهی.👈🏽

برای اطلاعات بیشتر .......اینجا.