اگر رأی ندهیم چه اتفاقی خواهد افتاد؟

 مثلا، به دلیل مریضی یا تعطیلات نمی‌توانید رأی بدهید، شما می‌توانید در بیشتر موارد اجازه نامه بدهید برای کسی دیگر تا بجای شما رأی بدهد.