26 okt 2017

Zes strijdpunten tegen radicalisme

Groen is tevreden over het eindverslag van de Onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart. Er is een goed evenwicht gevonden tussen veiligheidsmaatregelen en respect voor fundamentele grondrechten en privacy.

“Investeren in veiligheid moet altijd samengaan met het aanpakken van de onderliggende oorzaken van (het gewelddadig) radicalisme en met een stevig preventieluik”, stelt Stefaan Van Hecke, kamerlid (Groen). Ecolo-Groen legt de nadruk op zes strijdpunten tegen het oprukkend radicalisme: betere samenwerking tussen politiediensten, versterking van de nabijheidspolitie en de diversiteit binnen het korps, een ander detentiebeleid, de hervorming van de moslimexecutieve en de erkenning van het moskeeën, de ondersteuning van de lokale besturen en een effectievere strijd tegen discriminatie.

Een eerste belangrijke hervorming die de onderzoekscommissie voorstelt is een betere samenwerking en coördinatie tussen de verschillende politiediensten. “Het Samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de andere bevoegde entiteiten kan hier het verschil maken. De Nationale Task Force zal extra opdrachten krijgen om de samenwerking vorm te geven”, stelt Van Hecke. Een tweede belangrijke doorbraak betreft de politie. De commissie wil een versterking van de nabijheidspolitie en van de diversiteit binnen het korps. “De wijkagenten zijn de ogen en de oren van de politie op het terrein en essentieel in de strijd tegen ontluikend radicalisme. Daarnaast is meer diversiteit binnen de lokale politie een belangrijke stap naar depolarisatie en naar een betere aanvaarding van het gezag. Hier is een bijzondere inspanning nodig”, stelt Van Hecke.

Een derde element is het detentiebeleid. Radicalisering is immers onlosmakelijk verbonden met de gevangenis. “De leefomstandigheden in onze gevangenissen zijn vaak erbarmelijk. België werd hiervoor al meermaals veroordeeld door het EHRM. We hebben hartstochtelijk gepleit voor een veel grondiger opleiding voor penitentiaire beambten met specifieke aandacht voor het radicalisme, betere vormingen aan de gevangenen en een veel beter statuut voor de islamconsulenten,” zegt Van Hecke.

Een vierde hervorming schuilt in het beleid ten aanzien van de islam in België. De moslimexecutieve moet worden hervormd en versterkt, en moskeeën op Belgisch grondgebied moeten worden erkend. “Officiële erkenningen van moskeeën zijn niet alleen een hefboom voor duurzame integratie van de islam in de Belgische samenleving, maar dragen ook bij tot meer transparantie en een scherper toezicht”, vindt Van Hecke. Ecolo-Groen wil dan ook de deblokkering van de erkenning van moskeeën. Ten vijfde moeten de lokale besturen structureel versterkt worden in hun preventieve rol. Daarbij hoort ook een betere ondersteuning van de families die getroffen zijn door een geradicaliseerd gezinslid is van groot belang.

Tot slot pleit Ecolo-Groen voor een versterking van burgerschap. Dat kan enerzijds door het omarmen en ondersteunen van het pluralisme in de Belgische samenleving en anderzijds door de strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt. “We moeten het weefsel dat ons bindt versterken. De overheid zelf kan een voorbeeldrol opnemen en veel meer een spiegel worden van de samenleving. Praktijktesten bieden de kans om discriminatie op de arbeidsmarkt eindelijk in kaart te brengen, en het probleem uit te roeien”, besluit Van Hecke.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meerOK