Zorg en welzijn

Zorg op maat voor iedereen die dat nodig heeft: het is een politieke keuze. Onze keuze. Kinderen, jongeren, personen met een handicap en mensen met psychische problemen moeten nu vaak wachten-wachten-wachten voor ze broodnodige zorg krijgen. En de zorgverleners? Dezelfde mensen moeten alsmaar meer doen.

De wachtlijsten zijn in belangrijke zorgsectoren de voorbije jaren steeds langer geworden. Dat is schandalig voor een welvarend land als België. We verhogen het budget voor de zorg, zodat niemand nog jaren aan z'n lot wordt overgelaten. Personen met een handicap hebben nú recht op de zorg die ze nodig hebben, niet binnen vier, vijf of tien jaar. Ook in de jeugdhulp, geestelijke gezondheidszorg en kinderopvang is er een nijpend plaatstekort. We creëren voldoende plaatsen in al deze zorgsectoren. Als de vraag er is, moet het antwoord zorg zijn, niet een wachtlijst.

Op heel wat plekken is er bovendien te weinig tijd om echt te zorgen. Zorg mag geen bandwerk zijn. Rusthuizen verzorgen nu ouderen met grotere, complexere zorgvragen, maar kunnen niet rekenen op bijkomende middelen of personeel. In de thuiszorg zijn er te weinig uren. En in de kinderopvang moet het aantal kinderen per begeleider dringend naar beneden. We investeren in kwalitatieve zorg door zorgverleners tijd te geven. Zo zijn ze meer bezig met mensen en minder met de klok.

Personen met een chronische zorg- en ondersteuningsnood, zoals personen met een handicap, geven we de regie van hun ondersteuning in eigen handen dankzij een persoonsgebonden budget. Je kan het op verschillende manieren gebruiken, precies naar jouw behoefte. Bij goede zorg staat de hulpvrager centraal.

We maken werk van een volwaardige zorgverzekering. Net zoals de ziekteverzekering garandeert zo’n zorgverzekering dat je de nodige zorg krijgt.

Steeds vaker wordt er naar de naasten gekeken om zorgtaken op te nemen. Mantelzorg is een waardevol principe. Zo kan de zorg plaatsvinden in een vertrouwde omgeving. Maar het mag geen gedwongen keuze worden, omdat mensen 'hun plan maar moeten trekken'. Wij ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers en bouwen een goed ondersteuningssysteem uit om op terug te vallen.

Daarnaast zetten we in op meer aangepaste woonvormen. Zo kunnen ouderen en personen met een beperking of zorgvraag in hun eigen omgeving en op maat wonen. De bestaande middelen zetten we creatiever in: minder regeltjes, meer maatwerk. Zo geven we zuurstof aan nieuwe initiatieven, helemaal afgestemd op de gebruiker. 


Voorstellen uit het programma

  • We pakken de wachttijden aan, dat vraagt een stevige verhoging van de middelen die naar zorg gaan.
  • Personen met een chronische zorg- of ondersteuningsnood, zoals personen met een handicap, geven we de touwtjes van hun zorg in handen met een persoonsgebonden budget. Je kan dit breed gebruiken: zowel voor zorg bij erkende zorgaanbieders, als voor zorg in het informele circuit, voor een persoonlijke assistent of andere ondersteunende diensten. Het budget is hoog genoeg. We zien erop toe dat de procedure niet nodeloos complex is en de toekenning snel gebeurt.
  • We hervormen het huidige PVF-systeem (Persoonsvolgende Financiering) voor personen met een handicap. We garanderen daarbij kwaliteitsvolle zorg en voldoende ondersteuning en bescherming voor kwetsbare groepen en mensen voor wie eigen regie niet vanzelfsprekend is.
  • De Vlaamse zorgverzekering maken we solidair. Dat wil zeggen dat de bijdragen die je jaarlijks betaalt, afhangen van je financiële draagkracht. We stemmen de uitkeringen af op de zorg die je nodig hebt: hoe zwaarder die is, hoe hoger je uitkering.
  • We kennen rechten en tussenkomsten uit de ziekte- en zorgverzekering zoveel mogelijk automatisch toe.
  • We herinvesteren winsten maximaal in de zorg, daarom kan je als organisatie in de zorgsector slechts een beperkt rendement uitkeren aan je aandeelhouders. Zo'n vastgelegd maximum op de winstuitkering bestaat al bij de coöperatieve vennootschappen met sociaal oogmerk.
  • Kwaliteit van de zorg staat of valt niet met duizend-en-één regeltjes. Je krijgt het vooral dankzij voldoende handen rond de patiënt. Zorg verlenen is een belangrijke maatschappelijke taak, daarom herwaarderen we de zorgberoepen. We trekken de minimale personeelsnormen op. Verzorgend personeel krijgt zo weer meer tijd voor de patiënt.
  • Hulpverleners brengen niet alleen de noden van de patiënt in kaart, maar ook die van hun mantelzorgers. Oppashulp, kortverblijf en gezinszorg geven mantelzorgers een pauze als het nodig is. Mantelzorgers bouwen sociale rechten zoals pensioen op. We versterken het zorgverlof voor wie mantelzorg combineert met een job.
  • Om ouderen zo lang mogelijk in de vertrouwde buurt te laten wonen, bouwen we het continuüm tussen thuis en rusthuis verder uit. We versterken buurthuizen en lokale dienstencentra, want zij maken zorg en ontmoeting laagdrempelig. Lokaal zetten we in op assistentieposten die 24 uur op 24 bereikbaar zijn voor ondersteuning bij het dagelijks leven.
  • Bij psychische problemen krijg je snelle toegang tot psychologische hulp. Je kan terecht bij een eerstelijnspsycholoog of bij je huisarts. Zij beslissen samen met jou welke zorg je nodig hebt: een kortdurend of een meer gespecialiseerd traject. Je kan ook sneller terecht in de gespecialiseerde ambulante geestelijke gezondheidszorg. We versterken daarvoor de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg en de mobiele equipes.

Benieuwd naar het volledige programma van 2019?

Lees ons plan A >

Petitie
95%
Lees de petitie ›

Betaal psychologische zorg terug voor iedereen. Teken de petitie

Sinds kort wordt een bezoek aan de psycholoog terugbetaald. Maar door de besparingen van de regering-Michel is er amper budget. Tienduizenden mensen vallen uit de boot: je moet lijden aan angststoornissen, depressie of alcoholverslaving en jongeren en ouderen komen sowieso niet in aanmerking. Dat moet echt beter.