Privacybeleid

Privacybeleid

Groen hecht veel belang aan je privacy. Daarom willen we uitgebreid en correct toelichten wat Groen doet én niet doet.

Alle persoonsgegevens worden, overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming, verwerkt om de door jou gevraagde informatie te verstrekken of om de door jou gewenste dienstverlening online te realiseren. Groen is volledig in regel met de Algemene Verordening Gegegevensbescherming (GDPR).

De beheerder van de persoonsgegevens is Groen, Van Orleystraat 5-11
1000 Brussel, [email protected], 02 219 19 19.

Welke persoonsgegevens?

We verzamelen data die je ons vrijwillig verstrekt door deze in te vullen op groen.be, zoals je naam, je e-mailadres, je telefoonnummer en je adres. Deze gegevens kunnen we gebruiken voor campagnedoeleinden.

Wanneer je met ons contact hebt via e-mail, dan kunnen we de inhoud van het bericht, je e-mailadres en de antwoorden bewaren. We kunnen ook elk bericht of gebruikersinformatie bewaren die je ons zendt via groen.be.

Je persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk door een beperkt aantal aangeduide medewerkers en vrijwilligers van Groen en worden nooit doorgegeven aan derden.

Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die je doorgeeft. Groen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het opgeven van onjuiste gegevens.

Wat is het doel van de verwerking van de persoonsgegevens?

Wij vragen naar persoonlijke gegevens om je, naargelang je interesses, op de hoogte te houden van standpunten en activiteiten van Groen, aangevraagde informatie door te sturen, om verder op te volgen indien je aangeeft Groen te willen helpen als vrijwilliger of om het lidmaatschap van Groen te promoten. We informeren je via e-mail, telefoon en/of huisbezoek.

De verwerking gebeurt in het kader van de activiteiten van Groen als Belgische politieke partij, met het oog op het verder uitbouwen van onze organisatie. De verwerking heeft betrekking op leden, voormalige leden, donateurs en personen die contact onderhouden met Groen.

Wat doet Groen niet?

Groen verbindt er zich toe om geen commerciële of andere databanken van persoonsgegevens aan te kopen. Er wordt enkel gebruik gemaakt van data die personen op vrijwillige basis verstrekken, door zowel fysieke als digitale contacten.

Groen bewaart, op basis van zelfgerapporteerde geboortedata, geen gegevens van personen onder de 13 jaar.

Je persoonsgegevens worden nooit doorgegeven of verkocht aan derden.

E-mailvoorkeuren

We sturen je enkel e-mailupdates als je daarvoor expliciet toestemming geeft via onze formulieren. 

Je e-mailvoorkeuren kan je zelf beheren met de link die je onderaan elke e-mail vindt.

Jouw rechten

Volgens de voornoemde Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je steeds het recht om je gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of gegevens te verwijderen uit ons bestand. Op eenvoudig verzoek wissen wij jouw gegevens volledig. Contacteer ons daartoe, met bewijs van identiteit, via Groen, Van Orleystraat 5-11, 1000 Brussel of per e-mail [email protected].

NationBuilder

Groen maakt gebruik van het platform NationBuilder voor de organisatie van haar databank en website. Je kan meer lezen over dit bedrijf via NationBuilder.com.

Cookies

Ter uitvoering van de website maakt Groen gebruik van cookies die door jouw browser worden opgeslagen op je computer. Cookies zijn kleine bestandjes met informatie die de server van Groen naar jouw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server van Groen teruggestuurd wordt. Een cookie kan geen virussen verspreiden.

Groen zal geen cookies plaatsen zonder jouw toestemming, tenzij er sprake is van een functionele cookie (een cookie die strikt noodzakelijk is om een uitdrukkelijk door jou verzochte dienst te kunnen verlenen, of om communicatie mogelijk te maken).

Analytische cookies

Groen verzamelt automatisch gegenereerde, geanonimiseerde informatie over jouw surfgedrag tijdens het gebruik van groen.be met het platform Google Analytics, waaronder begrepen - maar niet beperkt tot - hoe vaak bepaalde pagina’s worden bekeken. Deze informatie bestaat onder meer uit jouw IP-adres en het type browser (het computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken) waarvan je gebruik maakt. Met Microsoft Clarity verzamelt Groen gegevens over de bezoeken van de gebruiker aan de website (zoals de gemiddelde tijd die op de webpagina is doorgebracht, waar gebruikers klikken op pagina's), met het doel rapporten te genereren voor het optimaliseren van de inhoud van de website.

Meta-plug-ins

Groen maakt gebruik van Meta Business Tools van Facebook Inc (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS, of, als je gevestigd bent in de EU, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ierland ('Facebook')).

Wanneer je je met je Facebook-account aanmeldt op onze website, wordt er verbinding gemaakt met de Facebook-servers. Hierdoor wordt je bezoek aan onze website aan de Facebook-server overgedragen. Als je als lid bij Facebook ingelogd bent, zal Facebook deze informatie ook aan je persoonlijke Facebook-gebruikersaccount toevoegen. Wanneer je plug-in-functies gebruikt, komt ook die informatie in je Facebook-account terecht. Dit kan je voorkomen door uit te loggen vóór het gebruik van de plug-in.

Daarnaast kan je conform art. 21 GDPR ook steeds bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (voor zover de verwerking gerechtvaardigd wordt door noodzakelijkheid voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde).

Het gebruik van Meta-plug-ins maakt van Facebook Ireland een gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke. Voor meer informatie over Facebook Ireland, en hoe ze persoonsgegevens verwerken (inclusief de rechtsgrond en de manieren waarop je je rechten als betrokkene tegen Facebook Ireland kan uitoefenen), verwijzen we je door naar het privacybeleid van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy.

Groen en Facebook Ireland sloten hiertoe een addendum voor verwerkingsverantwoordelijken af om de respectievelijke verantwoordelijkheden vast te leggen conform de verplichtingen onder Algemene Gegevensverordening met betrekking tot de gezamenlijke verwerking. Daaronder is Facebook Ireland verantwoordelijk voor de toepassing van de rechten van de betrokkenen op grond van de artikelen 15-20 GDPR wat betreft de persoonsgegevens opgeslagen door Facebook Ireland na de gezamenlijke verwerking.

Groen neemt steeds de passende technische en organisatorische maatregelen om deze verwerkingen te beveiligen.

Doorgifte aan landen buiten de EER

Voor de doelen vermeld in deze privacyverklaring, kan Groen beroep doen op verwerkers gelegen buiten de EER. Groen zal echter geen persoonsgegevens verwerken zonder de nodige maatregelen te nemen om het beschermingsniveau van de GDPR te waarborgen.

Concreet betekent dit dat een doorgifte van persoonsgegevens naar verwerkers buiten de EER enkel zal gebeuren indien er passende waarborgen zijn (zoals standaard contractbepalingen) of op basis van adequaatheidsbesluiten van de Europese Commissie.

Hoe lang houdt Groen je persoonsgegevens bij?

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze verzameld werden of dan de wet vereist.

Wanneer de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn en we geen wettelijke bewaarplicht meer hebben, worden ze verwijderd uit onze databank. Mocht dat niet mogelijk blijken, worden ze minstens geanonimiseerd.

De persoonsgegevens van leden van Groen worden tot maximaal 30 jaar na het einde van het lidmaatschap bewaard.

Klacht

Voor vragen en klachten in verband met de verwerking van je persoonsgegevens door Groen kan je terecht bij [email protected] en bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
[email protected]

Groen kan deze privacyverklaring steeds wijzigen zodat ze overeenstemt met de huidige verwerkingen.