Het is tijd voor een ommekeer. Er is zo veel mogelijk in dit land. Ons plan A grijpt die kansen en legt de lat hoger. Het is een ambitieus, hoopvol en becijferd plan voor een menselijkere, eerlijkere en gezondere toekomst.

Eerlijker

In ons land is er zo veel mogelijk. Maar dan moeten we rechttrekken wat scheef zit. We laten de grootste vermogens een eerlijke bijdrage betalen en geven gezinnen en kmo's zuurstof.

Gezonder

Het is nu of nu voor het klimaat. Die uitdaging pakken we met beide handen vast. Ook jij wordt er beter van: in één klap geven we de economie een boost, verkorten we de files en maken we ons land groener.

Europa

Wij kiezen voor een sterker, maar wel een ander Europa. Eentje dat niet de multinationals en de lobbyisten vooropstelt, maar haar burgers.

Lees of beluister het volledige programma Plan A in Vlaamse Gebarentaal Onze Kandidaten NOG VRAGEN?

Zit je na het lezen van ons programma nog met een concrete vraag? We helpen je graag verder.

Alle Standpunten

Het is tijd voor een ommekeer. Er is zo veel mogelijk in dit land. Ons plan A grijpt die kansen en legt de lat hoger. Het is een ambitieus, hoopvol en becijferd plan voor een menselijkere, eerlijkere en gezondere toekomst.

Het is nu of nu. Een klimaatregering met een sociaal hart: voor minder gaan we niet. Dat is ons plan A, want er is geen planeet B.

Menselijker

Meer tijd voor elkaar. Tijd om te zorgen, om te groeien, om te dromen. Wij geven opnieuw ademruimte aan de samenleving.

Meer handen in de klas

Extra leerkrachten, zeker in kleuter- en lager onderwijs

Duizenden leerkrachten en directeurs bouwen dag in, dag uit aan de toekomst van onze kinderen. Ze doen dat met tomeloze passie en energie. Maar daarmee alleen redden ze het niet. Met meer handen in de klas zorgen we ervoor dat elke kinderdroom evenveel kansen krijgt. We nemen extra verzorgers en zorgleerkrachten aan in het kleuter- en lager onderwijs. Instapklasjes beperken we zo tot maximum twaalf kleuters. Directeurs geven we de kans om voltijds directeur te zijn, want een school leiden doe je niet tussen twee lessen door.

Wie in het onderwijs staat, weet dat deze inspanningen dringend nodig zijn. Nooit zaten er meer leerkrachten ziek thuis. Bij jonge leerkrachten onder de dertig is het aantal burn-outs sinds 2016 verdubbeld. Geen wonder dat steeds minder jongeren het zien zitten om in het onderwijs te stappen.

Naast extra leerkrachten, zijn er ook gewoon extra centen nodig. Zeker in het lager onderwijs, waar leerkrachten vaak schoolmateriaal uit eigen zak betalen en er jaar na jaar wordt bespaard op de werkingsmiddelen van het basisonderwijs. De principes van het M-decreet steunen we volmondig: kinderen met een extra zorgnood moeten in het gewone onderwijs terechtkunnen. Maar ook daar moeten we met geld over de brug komen en eindelijk de beloofde ondersteuners aannemen. Tot slot zorgen we er met bijscholingen en co-teaching voor dat leerkrachten hun talenten kunnen blijven ontwikkelen.

Wachtlijsten wegwerken

Meer middelen voor zorg op maat

Genoeg gewacht. Elke persoon met een handicap krijgt een zorgbudget op maat. Niet na tien jaar wachten, maar nu. Goede zorg is voor iedereen verschillend. Thuis of in een voorziening? Wel of niet met een persoonlijke assistent? Een persoonsgebonden budget geeft je de vrijheid om zelf je ondersteuning te kiezen. We zorgen ook voor voldoende plaatsen in de jeugdhulp, de geestelijke gezondheidszorg en de ouderenzorg.

Want een wachtlijst helpt niemand vooruit. We leven in een welvarend land, we kunnen zorgen voor iedereen die daar nood aan heeft. Zoals het er nu aan toegaat, kan het echt niet langer. Kinderen en jongeren moeten gemiddeld vier jaar wachten op een persoonlijk assistentiebudget. Bijna 7000 minderjarigen wachten op jeugdhulp. En 21.000 jongeren met een ernstige psychiatrische aandoening missen de deskundige hulp die ze nodig hebben.

Zorg is geen bandwerk maar handwerk. Voor rusthuizen trekken we de personeelsnormen op. In de thuiszorg voorzien we minder uren in de auto en meer bij de patiënt. Onze zorgverleners zijn erg gemotiveerd en goed opgeleid, maar ze zijn simpelweg met te weinig. We geven hen de ruimte om meer met mensen bezig te zijn dan met de klok.

Meer en betere jobs

In balans dankzij gezondere loopbanen

Een groot deel van onze week spenderen we op het werk. Een leven in balans begint dan ook bij een gezonde loopbaan. Als de werkdruk evenwichtig is en je mee kan bepalen hoe je job ingevuld wordt, is de kans op een burn-out veel kleiner. Daarom belonen we bedrijven die investeren in een gezonde werkplek.

De strijd tegen stress kunnen we niet langer uitstellen. Ons land betaalt al meer dan 8 miljard euro aan ziekte en invaliditeit. Als we niets doen, zou dat bedrag tegen 2022 al in de buurt van 10 miljard euro komen. Willen we die maatschappelijke en menselijke tol aanpakken, dan moeten we samen met alle werkgevers werk maken van gezondere loopbanen.

Maar daarnaast is het soms ook belangrijk om wat gas te kunnen terugnemen. Wij maken het makkelijker om minder uren te werken als je dat wil, ook als je zelfstandige bent of als je loon laag is. Tijd om voor een naaste te zorgen, een project op te starten of even op adem te komen: ook dat zorgt ervoor dat mensen gezond en gelukkig zijn.

Eerlijker

In ons land is er zo veel mogelijk. Maar dan moeten we rechttrekken wat scheef zit. We laten de grootste vermogens een eerlijke bijdrage betalen en geven gezinnen en kmo's zuurstof.

Hoger nettoloon

Eerlijke bijdrage van de grootste vermogens

Wie werkt, houdt aan het einde van de maand meer loon over. We verlagen de lasten op arbeid en verhogen de belastingen voor de grootste vermogens en vervuilers. Dat is een échte taxshift, die zorgt voor meer jobs en een hoger nettoloon. Loon in de vorm van geld, zodat je zelf kan kiezen waarvoor je het gebruikt. De koterijen breken we af. Het grootste voordeel is voor de laagste inkomens. Zij hebben het extra geld vandaag het hardst nodig. Bovendien zorgt de hoge loonkost ervoor dat er te weinig jobs bijkomen. Door de loonkost te verlagen, kunnen werkgevers makkelijker jobs creëren.

De lasten op arbeid in ons land zijn de hoogste van Europa. Ze moeten omlaag. De allergrootste vermogens dragen eerlijk bij. De tien procent rijkste gezinnen in België bezitten vandaag naar schatting ongeveer de helft van al het vermogen. Wij laten hen, de sterkste schouders, de zwaarste lasten dragen. Alleen wie netto meer dan één miljoen euro vermogen heeft, zal meer betalen. Een vermogensregister geeft de overheid zicht op de omvang en samenstelling van de vermogens in ons land.

Een faire bijdrage betekent ook: achterpoortjes sluiten. We pakken fiscale fraude aan en mikken op de grootste fraudeurs. Die kunnen vandaag hun straf afkopen. Aan die voorkeursbehandeling maken we een einde.

Vuist tegen armoede

Pensioen van 1500 euro en uitkeringen omhoog

Armoede is onaanvaardbaar. Ons land is sterk en rijk genoeg om daar komaf mee te maken. Om te beginnen zorgen we ervoor dat alle uitkeringen boven de armoedegrens liggen. Voor een alleenstaande bedraagt die 1140 euro per maand. Ook de pensioenen trekken we op: na een volledige loopbaan krijg je minstens 1500 euro.

Die omslag is echt bróódnodig want jaar na jaar neemt de armoede in ons land toe. Tussen 2014, niet toevallig de start van de huidige regeringen, en 2018 is het aantal mensen met een leefloon gestegen met meer dan 40 procent. Ook de rijen aan de voedselhulp zijn bijna een kwart langer geworden.

Ook wie werkt, merkt dat het leven steeds duurder wordt. De laatste jaren kregen veel meer mensen het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen omdat de regeringen de facturen blijven verhogen met verdoken kosten. Wij maken de energiefactuur opnieuw eerlijker door eruit te halen wat er niet in hoort. De koopkracht versterken we door de laagste lonen op te trekken.

Weg met discriminatie

Gelijke kansen dankzij praktijktesten

Wie op zoek is naar een job of woning, heeft recht op een eerlijke behandeling. Het is de taak van de overheid om dat te garanderen. Telefoons of plaatsbezoeken om te controleren of werkgevers of verhuurders actief discrimineren, leveren belangrijke gegevens op. Zulke praktijktesten zijn nodig om in dialoog te kunnen gaan en het probleem gericht aan te pakken. Of ze kunnen dienen als bewijsmateriaal bij een juridische procedure. We verstrengen de sancties, zodat hardleerse uitsluiters weten dat gelijke kansen geen vrijblijvende optie zijn. Dat praktijktesten werken, weten we uit de praktijk. In Gent discrimineerde in 2015 een kwart van de makelaars kandidaat-huurders op basis van hun naam. Vandaag doet geen enkele gecontroleerde makelaar dat nog.

Racisme, seksisme en homofobie zijn niet relatief. Discriminatie brengt veel mensen echte schade toe. Soms grof en heel direct, andere keren subtiel maar net zo kwetsend. Bovendien verspillen we nodeloos veel talent. Door mensen tegen te houden op basis van hun leeftijd, afkomst, beperking, religie, seksuele voorkeur of gender, gaan we met z'n allen minder vooruit.

Dus zetten we de strijd tegen discriminatie, racisme, homofobie en seksisme weer bovenaan de agenda. We zorgen ervoor dat slachtoffers van discriminatie hun rechten beter kennen en een vlottere toegang hebben tot de rechtbank. Ook voorzien we in samenwerking met het middenveld een ruim aanbod aan coaching zodat bedrijven en organisaties kunnen werken aan een doeltreffend diversiteitsbeleid. Zodat onze samenleving bloeit door verschillen in keuzes en talent, in kleur en in tongval – niet door een verschil in kansen.

Gezonder

Het is nu of nu voor het klimaat. Die uitdaging pakken we met beide handen vast. Ook jij wordt er beter van: in één klap geven we de economie een boost, verkorten we de files en maken we ons land groener.

Eerlijk klimaatbeleid

Minder uitstoot door bindende klimaatwet

We stippelen de weg uit naar een klimaatneutrale samenleving in 2050. Ambitieus, maar met een sociaal hart. In een klimaatwet leggen we de doelstellingen vast die nodig zijn om de klimaatcrisis binnen de perken te houden. Het is het begin van een nieuw tijdperk met meer ambitie en samenwerking. Een klimaatbegroting bepaalt hoeveel broeikasgassen elke sector jaarlijks nog kan uitstoten. Eén klimaatminister leidt de strijd tegen klimaatverandering in goede banen.

Tienduizenden jongeren hebben het helemaal begrepen: de omslag naar een klimaatneutrale samenleving moet snel gebeuren. Het klimaat wacht niet. We zijn kostbare jaren verloren met de klimaattreuzelaars in de regering. De voorbije vijf jaar telde ons land tien verschillende ministers voor klimaat en energie. Hun rapport? Ze halen geen énkele klimaatdoelstelling.

In ons 'paKt 2030' kiezen we ervoor de grootste vervuilers te laten bijdragen, niet de gewone mensen. We maken geleidelijk komaf met het subsidiëren van vervuiling en met de absurde kortingen voor grote vervuilers. Meer overheidsmiddelen gaan naar de vergroening van de industrie en de verlaging van de energiefactuur van gezinnen. Met zulke slimme maatregelen koppelen we meer klimaatambitie aan meer koopkracht en meer levenskwaliteit.

We zorgen voor fors meer natuur en minder beton, gaan driemaal sneller huizen energiezuinig maken en stimuleren bedrijven om over te schakelen naar een duurzame productie. Natuurlijk kiezen we voor de innovaties van hernieuwbare energie in plaats van onbetrouwbare kernenergie en voor groene warmte in plaats van fossiele brandstoffen. Alles bij elkaar stellen we zestig maatregelen voor die de CO₂-uitstoot tegen 2030 terugdringen met 55 procent en netto voor 80.000 nieuwe jobs zorgen.

Minder files, schone lucht

Investeren in stipter en goedkoper openbaar vervoer

Het mag opnieuw vooruitgaan in ons land. Daarvoor investeren we in stipter, schoner en goedkoper openbaar vervoer. Zodat iederéén kan gaan waar hij of zij wil, en overal schone lucht inademt. De NMBS snakt naar een grondige modernisering van spoor tot wagon. We voorzien jaarlijks 790 miljoen euro extra voor meer treinen, ook 's nachts, en bijkomende zitplaatsen. Bus en tram krijgen voorrang op aparte banen, en bedienen meer haltes. We stoppen de onzinnige prijsstijging van de tickets. Alle treinen rijden tegen 2025 op groene energie, de bussen ten laatste in 2035.

Want vandaag staan te veel mensen stil. In de file, onderweg. Eén op de vijf Belgen blijft zelfs thuis omdat het openbaar vervoer te duur is of niet bereikbaar. Kwaliteitsvol, betaalbaar openbaar vervoer is de beste manier om die vervoersarmoede aan te pakken. Dat vraagt om een fikse inhaalbeweging: de huidige regering bespaarde meer dan 2 miljard euro op openbaar vervoer. Die recordbesparingen raken ons allemaal.

En dat terwijl investeringen in gezonde verplaatsingen zichzelf dubbel en dik terugbetalen. Dat geldt al helemaal voor het voertuig van de toekomst: de fiets. We vervijfvoudigen het budget voor fietsinfrastructuur, zodat het overal vlot en veilig fietsen is. Rond steden bouwen we een netwerk van fietssnelwegen uit, en tegen 2022 zijn alle kruispunten conflictvrij. Het absurde systeem van salariswagens vervangen we door een mobiliteitsbudget voor alle werkenden. Zo krijgen we nog meer mensen op trein, tram, bus en fiets.

Groen maakt gelukkig

Een bos of park op wandelafstand

Groen maakt gelukkig en gezond. Dat is wetenschappelijk bewezen. We verbinden onze belangrijkste bossen en geven ze ruimte om te groeien. Elke stad krijgt een stadsbos. Het resultaat: 10.000 hectare nieuw bos en een groene long op maximum vijf kilometer van ieders deur. Het budget daarvoor – 500 miljoen euro – halen we niet alleen bij het departement natuur. Bossen zijn ook een meerwaarde voor stadsontwikkeling, recreatie, gezondheid, klimaat en erfgoed, dus die departementen doen mee hun duit in het zakje.

Dat is geen weggesmeten geld, want Vlaanderen is de meest bosarme regio van heel Europa en prijkt tegelijk bovenaan de statistieken over luchtvervuiling. Liefst 16.000 voetbalvelden bos en natuur zijn de afgelopen jaren onder asfalt en beton terechtgekomen. Van het weinige bos dat er nog overblijft, is een derde bedreigd met kap.

We moeten niet alleen nieuwe bossen planten, maar ook onze bestaande bossen beschermen. De kap van waardevol bos wordt onmiddellijk verboden. Bovendien moet elke gekapte boom in de buurt gecompenseerd worden, zonder uitzondering. We voeren eindelijk de betonstop uit, zodat er geen kostbare open ruimte meer verloren gaat. Elk jaar dat we de betonstop uitstellen, kost dat de Vlaamse belastingbetaler honderden miljoenen euro's. Niets doen is dus veel duurder dan nu in actie schieten.

Europa

Wij kiezen voor een sterker, maar wel een ander Europa. Eentje dat niet de multinationals en de lobbyisten vooropstelt, maar haar burgers.

Een sterker Europa

Niet alleen markt en munt, maar ook mens en milieu

Wij kiezen voor een sterker, maar wel een ander Europa. Eentje dat niet de multinationals en de lobbyisten vooropstelt, maar haar burgers.

We maken Europa menselijker door minimumlonen en bestaansminima in te voeren in alle lidstaten. Die zullen niet overal gelijk zijn, maar ze zorgen er wel voor dat de levensstandaard er voor elke Europeaan op vooruit gaat. Ons Europa staart zich niet blind op de begrotingen. De budgetten moeten niet alleen op orde zijn, er moet ook voldoende geïnvesteerd worden in sociale voorzieningen zoals zorg en scholen.

We maken Europa eerlijker door multinationals en techgiganten eindelijk belastingen te laten betalen. We voeren een minimum in voor de vennootschapsbelasting in elk EU-land, zodat het fiscale opbod tussen lidstaten eindelijk stopt. Ons Europa pakt fraude en belastingontduiking hard aan en geeft zuurstof aan gezinnen en kmo's.

We maken Europa gezonder met een uitgebreid klimaatpact voor de hele unie. We bouwen een Europees energienetwerk uit, zodat overschotten vlot van het ene naar het andere land kunnen stromen. Denk aan zonne-energie uit Spanje, waterkrachtenergie uit Noorwegen of windenergie uit Denemarken. De landbouw maken we duurzamer door de korte keten méér te stimuleren dan massale export. Ons Europa is klimaatneutraal, en daar wordt iedereen beter van.

Lees of beluister het volledige programma Plan A in Vlaamse Gebarentaal

Maak kennis met onze kandidaten

Onze Kandidaten

Nog vragen?

STEL JE VRAAG

Zit je na het lezen van ons programma nog met een concrete vraag? We helpen je graag verder.

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren