SAMEN BETER DOEN

Groen heeft ambitieuze oplossingen voor problemen waar mensen dag in dag uit mee worstelen. Wij willen meer welvaart en minder vervuiling. Wij gaan voor meer en betere jobs, zeker voor jongeren. Wachtlijsten voor crèches en rusthuizen pakken we aan. We willen lonen minder belasten, vermogens en vervuiling meer. Uw energiefactuur maken we meer betaalbaar en groener.

Download het verkiezingsprogramma

Groen is de enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is. De voorbije regeringen hebben wachtrijen en files doen groeien, de grote vissen ontzien en de kleine aangepakt. Jonge ouders vinden geen crèche of school voor hun kind, ouderen raken niet aan zorg. Onze energiefactuur loopt op, er komen te weinig nieuwe jobs bij en ons loon wordt zwaar belast terwijl grote vermogens nauwelijks bijdragen.

We zijn er van overtuigd dat we samen beter kunnen doen, overheid en burgers. In onderstaand overzicht van ons verkiezingsprogramma vindt u wat Groen u de volgende jaren te bieden heeft.

BETERE JOBS, BETERE ECONOMIE

In de kwaliteitseconomie die Groen wil realiseren, worden jobs aangenamer en zinvoller. Wie weinig verdient, krijgt een hoger loon. Wie zelfstandig is, minder papierwerk. De economie schept meer jobs, zeker voor jongeren, omdat de lasten op arbeid dalen en we duurzame sectoren beter ondersteunen. Banken reguleren we sterk. Ook ons voedsel wordt kwalitatiever: gezonder en van dichterbij.

Betere jobs

Kwaliteit van het werk zetten we centraal. Werknemers krijgen recht op dialoog over werkdruk en op meer opleiding en loopbaanadvies. Collectieve arbeidsovereenkomsten gaan ook over kwaliteit van werk. Op zo’n arbeidsmarkt willen en kunnen mensen tot het einde van de loopbaan actief blijven. Zorgverlof en tijdskredieten laten ruimte voor het gezin, voor zorg of andere eigen projecten.

Eerlijkere lonen

Wie werkt, krijgt een beter loon doordat we de belastingen op arbeid verminderen. We verschuiven de belastingen namelijk, minder op arbeid en meer op vermogens en vervuiling. We maken ook de kloof tussen het loon van een starter en een oudere werknemer kleiner, doordat je in het begin van je loopbaan iets meer verdient en minder sprongen maakt naarmate je ouder wordt. En uiteraard zorgen we ook dat het verschil tussen wie meest en minst verdient vermindert.

Meer kansen voor jongeren

Jobs voor jongeren creëren we met een loonkostverschuiving gericht op instapbanen. Een vacatureplan, dat werkgevers ondersteunt bij openstaande vacatures, brengt die banen ook bij jongeren. We garanderen dat elke jongere na 4 maand zonder job in een stage, opleiding of job zit. Meer stages tijdens en na de onderwijsloopbaan realiseren we door per 50 werknemers 1 stageplaats te voorzien. We voeren een onderwijshervorming door om minder jongeren zonder diploma te hebben op de arbeidsmarkt.

De duurzame economie

Ondernemingen die duurzaam willen omgaan met grondstoffen en energie ondersteunen we. Financieel, maar ook via begeleiding en wetgeving. We stellen hogere eisen aan producten op vlak van levensduur, herstelbaarheid en design. We aanvaarden niet dat producten worden geprogrammeerd om stuk te gaan. We gaan voluit voor de gebruiks- en deeleconomie. Delen is het nieuwe hebben. Milieukosten rekenen we eerlijk door doorheen de productieketen. We investeren in duurzame innovatie.

Dienstbare banken

Banken moeten weer ten dienste staan van onze samenleving en niet andersom. Dat kan enkel via een splitsing van alle systeembanken. Zakenbanken, spaarbanken en verzekeraars worden weer aparte instellingen. Zo kunnen risicovolle zakenbanken de anderen niet langer meesleuren in hun val. Ook coöperatieve banken en de overheidsbank spelen een belangrijke rol. Een gevarieerde sector is veel beter bestand tegen schokken. Diversiteit leidt ook tot maatwerk dat gerichter inspeelt op de noden in onze samenleving.

Voedsel, gezond en van dichtbij

Een minder industriële voedselproductie is gezonder voor mens, milieu en dier. We investeren in kleinschaligere, milieuvriendelijkere landbouw dichtbij de consument. Zo besparen we transportkosten, krijgt de consument verse producten en de boer eerlijkere prijzen. Duurzame veehouderij kent een beperkt aantal dieren per hectare om overbemesting te voorkomen en werkt zonder preventieve antibiotica. Veevoeder produceren we lokaal. Met stadslandbouw krijgt voedselproductie in en bij de steden een plek.

Rechtvaardige belastingen

Ons belastingsysteem maken we veel eerlijker. We laten de grote vissen niet langer ontsnappen en doen de kleine minder bijdragen. Minder belasting op lonen, meer op winst uit vermogen en op vervuiling. Dit leidt tot minder ongelijkheid en meer duurzaamheid. Belastingen die te ingewikkeld zijn, schaffen we af, waardoor ook de kans op fraude vermindert en strengere aanpak ervan mogelijk wordt.

Werk minder belasten, vermogenswinst en vervuiling meer

We verlagen de lasten op arbeid door ze te verschuiven richting vervuiling en grote vermogens. Zo wordt arbeid een stuk goedkoper, werknemers beter betaald en creëren we heel wat nieuwe jobs. We schaffen alle bestaande belastingen op vermogen af en vervangen ze door één vermogensrendementsheffing, waardoor de vermogens boven 1 miljoen meer bijdragen dan vandaag. Vervuilende brandstoffen en productiewijzen belasten we meer en we schaffen milieuonvriendelijke subsidies af.

Eenvoud voor burger en bedrijf

Ingewikkelde belastingstelsels zorgen er voor dat specialisten de mazen in het net vinden, terwijl de gewone burger en de KMO wel betalen. Daarom kiezen we resoluut voor vereenvoudiging: het wegwerken van de vele uitzonderingsregels en fiscale cadeautjes. Door te snoeien in de vele fiscale gunstregimes in de vennootschapsbelasting krijgen we ook de ruimte om de tarieven te verlagen. We vervangen ingewikkelde fiscale aftrekken door premies bij aankoop, wat sociaal rechtvaardiger is.

Fraude beter aanpakken

Ons belastingstelsel mist geloofwaardigheid en rechtvaardigheid omdat heel wat burgers en bedrijven straffeloos hun billijke bijdrage ontlopen. Het gevoel van straffeloosheid bannen we door ernstige straffen voor fiscale misdrijven, die we ook consequent toepassen. De afkoopwet schaffen we af; hoe hoger de fraude, hoe strenger de behandeling. De verjaringstermijn voor fiscale fraude trekken we op. We versterken de bezetting en de bevoegdheden van de controlediensten.

Schone, betaalbare energie

Honderd procent hernieuwbare energie is een realistische optie tegen 2050, die onze bevoorrading evengoed verzekert. Voor de gebruiker is hernieuwbare energie, samen met energiebesparing, ook de goedkoopste optie. Vervuilende energieopwekking (kernenergie, olie,…) bouwen we af, door overheidssteun hieraan stop te zetten en producenten meer te doen bijdragen.

Doorbraak voor hernieuwbare energie

Met een breed gedragen energiepact leggen we de basis voor een stabiel en duurzaam energiebeleid. Kern- en steenkoolcentrales ruimen plaats voor energie uit zon en wind. De steun voor niet duurzame biomassacentrales schrappen we. Zonnepanelen worden voor iedereen bereikbaar en komen op elk geschikt dak. Windmolens passen we via een goede ruimtelijke planning en met inspraak van burgers mooi in het landschap in. We investeren in een aangepast energienet en goede Europese verbindingen.

Energiefactuur betaalbaar houden

De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Daarom willen we alle woningen energiezuinig maken. Voor de slechtste woningen geven we extra ondersteuning, ook aan verhuurders. Op termijn wordt het onmogelijk om een slecht pand te verhuren. Ondernemingen stimuleren we tot meer energie-efficiëntie. Groene stroomcertificaten rekenen we niet meer volledig door in de factuur, maar financieren we onder andere met de nucleaire rente. De energiefactuur maken we duidelijk en vergelijkbaar.

Stop klimaatvervuiling

We willen het Europese emissiehandelssysteem grondig hervormen. Anders blijft klimaatvervuiling te goedkoop en komen klimaatvriendelijke technologieën niet van de grond. Het slappe EU-klimaatplan sturen we bij. We gaan voor min 60% CO² uitstoot tegen 2030. De opbrengsten van de veiling van emissierechten gaan volledig naar effectief klimaatbeleid. De tientallen miljoenen die vandaag naar de aankoop van “schone lucht” gaan, investeren we in energiebesparing, hernieuwbare energie en schone mobiliteit

Goede zorg, zonder wachtrij

We pakken de wachtlijsten aan, die de voorbije jaren piekten tot beschamende niveaus. We zetten vooral in op meer steun aan wie ouderen of mensen met een beperking helpt om thuis te blijven wonen. Wie naar de dokter moet, betaalt er minder en krijgt ruimere zorgen. In de ziekenhuizen bestrijden we verspilling en beperken we de factuur voor de patiënt.

Wachtlijsten zijn geen vorm van zorg

Van de wieg tot het rusthuis wacht de Vlaming op zorg: baby’s op een crèche, jongeren in moeilijkheden, personen met een handicap, ouderen… We voorzien meer middelen voor zorg. Personen met een handicap krijgen een persoonlijk budget op maat waarmee ze vrij zorg kunnen inkopen. Wie zorgt voor een ander krijgt meer ondersteuning, zowel zorgverlof als professionele omkadering. We moedigen meer kleinschalige zorginitiatieven aan met subsidies en door te snoeien in verstikkende regeltjes.

Ouderen wonen in eigen buurt

Ouderen krijgen de kans om zo lang mogelijk in eigen buurt te wonen. Daarvoor investeren we meer in zorg, minder in bakstenen. In elke wijk of dorp biedt een lokaal dienstencentrum 24u op 24 assistentie aan ouderen. Het is ook een ontmoetingsplek tegen eenzaamheid. Wie zorgt voor een buur of een familielid krijgt meer ondersteuning: praktisch, emotioneel en financieel. Kleinschalige woonvormen – bijvoorbeeld samenhuizen voor ouderen - stimuleren we in plaats van ze met regeltjes dood te knijpen.

Gezondheidszorg voor iedereen

Een gezonde leefomgeving betaalt zichzelf terug. Strengere normen voor lucht en producten zijn essentieel. Wie ziek wordt, kan terecht in een vaste groepspraktijk met artsen en andere zorgverstrekkers. Patiënten schieten niet langer het volledige bedrag voor aan de arts. Zo wordt de eerste lijn betaalbaar voor iedereen. Het ziekenhuis rekent geen torenhoge supplementen aan. Door ziekenhuizen anders te financieren, maken overbodige onderzoeken en geneesmiddelen plaats voor betere basiszorg en meer tijd per patiënt.

Mensen kiezen zelf

Mensen in een uitzichtloze medische situatie moeten vrij kunnen kiezen hoe ze willen sterven: met of zonder inmenging van anderen, met of zonder levensverkortende ingrepen. Daarvoor is nood aan een allesomvattende wet voor zorgverlening bij het levenseinde. De patiënt heeft recht op alle informatie en de arts heeft een doorverwijsplicht. De rechten van vrouwen om in welbepaalde gevallen voor een abortus te kiezen verdedigen we overal, zowel binnen als buiten Europa.

Ongelijkheid verkleinen

Door de crisis is de ongelijkheid de voorbije jaren fel gestegen. Die trend willen we keren. Pensioenen en uitkeringen trekken we boven de armoedegrens. Na 42 jaar werken of op 65 ontvangt iedereen een basispensioen aangevuld met een bedrag naargelang het aantal gewerkte jaren. Kinderbijslagen trekken we gelijk voor elk kind in het gezin, de hoogte ervan hangt samen met het inkomen van de ouder(s).

Gerust op pensioen

Elke oudere krijgt een waardig basispensioen. Zo maken we komaf met armoede onder gepensioneerden. Op het basispensioen krijg je per gewerkt jaar een supplement bovenop. Onrechtvaardige pensioenverschillen verdwijnen. Het wettelijk pensioen volstaat voor een aangename oude dag. Zo hoeven we daarvoor niet te rekenen op risicovolle pensioenfondsen. Wie dat wil, kan met pensioen na 42 loopbaanjaren ofwel op 65 jaar, wat het eerste komt. Tegelijk maken we langer werken veel beter werkbaar.

Eerlijkere kinderbijslag

Het eerste, tweede, derde,… kind in een gezin krijgt evenveel kinderbijslag, want kinderen zijn evenwaardig. We maken de hoogte van de kinderbijslag afhankelijk van het gezinsinkomen (en zodra mogelijk ook op basis van het vermogen). Een kind uit de 10% rijkste gezinnen krijgt het basisbedrag. Voor een kind uit alle andere gezinnen wordt het basisbedrag aangevuld met een uitkering die lager is naarmate het inkomen hoger ligt. Zo’n hervorming pakt de kinderarmoede daadkrachtig aan.

Veel beter strijden tegen armoede

België telt 15% arme mensen, en dat is onaanvaardbaar hoog. Groen hanteert een armoedetoets voor alle belangrijke beleidsbeslissingen. Armoede bestrijden doe je immers in alle beleidsdomeinen: een goede basisopleiding en jobkansen voor iedereen, alle uitkeringen boven de armoedegrens, een inkomensafhankelijke kinderbijslag, brede toegang tot de gezondheidszorg, en/of de garantie op een kwaliteitsvolle en energiezuinige woning maken van armoede een tijdelijk fenomeen.

Beter onderwijs voor elk kind

Ons onderwijs kan veel beter, zowel voor sterke als voor zwakke leerlingen. Kleuter en lager onderwijs geven we meer middelen, want daar wordt de verdere schoolcarrière bepaald. Het middelbaar onderwijs hervormen we zodat leerlingen later en beter kiezen voor de juiste richting. Leerkrachten steunen we met een beter statuut, minder regeltjes en meer opleiding.

Elke peuter een plekje

We investeren resoluut in jonge kinderen. De positieve effecten van kinderopvang en kleuteronderwijs op de ontwikkeling van kleine kinderen zijn heel groot. Zeker voor kinderen die opgroeien in een kwetsbare thuissituatie. De belofte om in 2020 voor elk kind een plaats te voorzien in de kinderopvang wordt ingelost. We gaan voor een minder bruuske overgang tussen crèches en kleuterscholen. Om alle kinderen regelmatig te laten deelnemen aan de kleuterschool brengen we de leerplicht op 5 jaar.

Basis is de basis

In het basisonderwijs wordt de strijd voor een geslaagde schoolloopbaan voor élk kind gewonnen of verloren. We brengen de financiering van het basisonderwijs in evenwicht met het secundair onderwijs. Van onze basisscholen maken we brede scholen, die kiezen voor een brede ontwikkeling en extra zorg voor gelijke onderwijskansen. De basisschool wordt de draaischijf van de buurt, waar sport, muziek en vrije tijdsbesteding meer plaats krijgen. We investeren in een beter contact met ouders.

Beter secundair voor alle leerlingen

Een hervorming van het secundair onderwijs is broodnodig. We starten in alle scholen met de invoering van een breed curriculum in de eerste twee jaren. Alleen dan wordt de studiekeuze effectief uitgesteld en maken leerlingen een positieve studiekeuze . We verminderen de concurrentie tussen verschillende onderwijsnetten door het aantal richtingen in de hoogste vier jaren af te slanken en door domeinscholen, waar de schotten tussen algemeen, beroeps- en technisch onderwijs worden weggewerkt.

Leerkrachten zijn motor van goed onderwijs

De loopbaan van leerkrachten kan veel aantrekkelijker door een statuut voor de beginnende leerkracht en een senior-statuut in te voeren. Beginners krijgen meer begeleiding en jobzekerheid. Dat is nodig, anders stappen ze vroegtijdig uit. Van de lesopdracht maken we een schoolopdracht: een leerkracht doet immers meer dan lesgeven. Om de irriterende regeldruk op leerkrachten te verminderen, introduceren we de lastenmonitor. Het budget voor de professionalisering van leerkrachten verhogen we fors.

Goed leven, thuis en op weg

Goed leven begint bij een aangename, gezonde en veilige leefomgeving. Verkeer dat minder vervuilt, vlotter verloopt en mensen meer laat bewegen, schept een pak gezondheidswinst. Meer betaalbare, energiezuinige woningen, zowel te koop als te huur. Aangename steden en dorpen met veel openbare ruimte waar mensen vertoeven. Veilige buurten zonder absurde verbodsregeltjes.

Onze ruimte duurzaam beheren

Zuinig ruimtegebruik wordt de norm, open ruimte snijden we niet meer aan. Zo kunnen we onze omgeving aangenamer maken en nieuwe uitdagingen als klimaatverandering, bevolkingsgroei en hernieuwbare energie aanpakken. Wonen, werken, winkelen en recreatie brengen we dichter bij elkaar. Daardoor vind je de belangrijkste functies op loop- en fietsafstand en verlies je geen tijd in files. Stedelijk wonen wordt aangenamer met water en groenassen die zich door de stad slingeren.

Schoon en veilig (mee)rijden

We zorgen dat verkeer veiliger wordt en de lucht minder vervuilt. Zo boeken we enorme gezondheidswinst. Voetgangers en fietsers bevoordelen we door een betere inrichting van de ruimte. Trein, tram, bus worden vlot en betrouwbaar, ook ’s avonds en in het weekend. De auto gebruiken we meer doordacht. We betalen niet meer voor het bezit ervan, maar voor gebruik. We geven alle werknemers een mobiliteitsbudget waarmee ze hun woon-werkverkeer vrij kunnen organiseren, en pakken de bedrijfwagens aan.

Kwaliteitsvol en betaalbaar wonen voor iedereen

De huizenprijzen zijn overgewaardeerd. Een hervorming van de fiscale aftrek voor woonleningen brengt ze terug tot een gezond niveau. Dan kunnen meer mensen een huis kopen. Wie huurt of verhuurt, geven we zuurstof met huursubsidies en renovatiepremies, ook voor totaalrenovatie. Energiezuinig wonen verlicht de energiefactuur. De woonkost zelf drukken we verder met vernieuwende woonvormen als samenhuizen. Bouwen we dan toch nieuwe woningen, dan doen we dat zonder open ruimte aan te snijden.

Veiligheid zonder regelzucht

De basispolitiezorg kan beter. Wijkagenten zijn meer te voet of per fiets zichtbaar aanwezig in de wijk. Woninginbraken, gewelds- en milieudelicten komen hoger op de prioriteitenlijst van de veiligheidsplannen. Daarnaast zorgen we ervoor dat slachtoffers beter onthaald en begeleid worden door de politie. En de GAS-wet wordt geëvalueerd. We sturen de wet bij en trekken sowieso de minimumleeftijd op. GAS-boetes zorgen vandaag voor te veel regeldrift en willekeur ten aanzien van burgers.

Een omgeving vol leven en zonder vuil

Een gezond leefmilieu is een voorwaarde voor een kwaliteitsvol leven. Zuivere lucht, proper water en voldoende groen maken onze leefomgeving gezond en aangenaam. We zetten in op vooruitstrevende milieunormen en zien strikt toe op de toepassing. We stemmen normen af op de kwetsbaarste groepen (kinderen, astma- en hartpatiënten…). We geven burgers meer inspraak vroeg in beslissingsprocedures. Wie producten maakt die schadelijk zijn voor de gezondheid, moet slachtoffers volledig schadeloos stellen.

… ook voor dieren

We schakelen over naar kleinschalige, ecologische vormen van landbouw – goed voor mens, milieu én dier. De industriële productie van vlees leidt tot schending van dierenrechten. Het verminderen van pesticiden en kunstmest in de landbouw is ook nodig om de overlevingskansen van dieren te verbeteren. Bepaalde pesticiden die leiden tot het verdwijnen van bijen worden definitief verboden. We maken werk van meer aaneengesloten en meer kwalitatieve natuur, de habitats van dieren.

Iedereen bouwt mee

We leven met steeds meer en steeds verschillender mensen op dezelfde oppervlakte, een hele uitdaging. Aan de overheid om er mee voor te zorgen dat alle mensen en groepen het gevoel hebben erbij te horen en aan bod te komen. Ook tussen verkiezingen door verdienen al deze mensen meer greep op het beleid. De regels voor immigratie maken we efficiënter en menselijker.

Met oog voor alle verschillen

Leeftijd, geslacht, afkomst, religie, seksuele voorkeur, handicap of gezondheidstoestand, … diversiteit is niet goed of slecht, het is onze opdracht om er een succes van te maken. Zo mag de ondersteuning voor chronisch zieken of personen met een beperking niet meteen wegvallen als ze opnieuw aan het werk gaan. Scholen zorgen voor een open en veilige omgeving rond het holebi-zijn van leerlingen en leerkrachten. We maken het mogelijk om verlof te nemen op religieuze feestdagen. Ook dat gaat om het gevoel erbij te horen.

Immigratie, duidelijk en humaan

Migratie beheren, vergt duidelijke regels. Die bepalen wie we al dan niet toelaten. Dit gebeurt met respect voor mensenrechten. Op grondrechten als asiel en gezinshereniging dingen we niet af. Belangen van nieuwkomers en ontvangende samenleving worden verzoend. Zo laten we economische migranten toe als we hen kunnen koppelen aan vacatures. We versterken het vrijwillige terugkeerbeleid. Asielaanvragen billijk spreiden over de lidstaten wordt cruciaal in een Europees asielbeleid.

De glazen democratie, burgers welkom

We kiezen voor absolute openheid en transparantie. Democratie is meer dan om de vijf jaar een bolletje kleuren. We willen meer inspraak, niet als alles beslist is, maar van in het begin van het proces. We versterken de democratie door de invoering van een federale kieskring. Het koningshuis krijgt geen politieke macht meer. We beperken de cumul van mandaten, bijvoorbeeld door parlementsleden te verbieden tegelijk burgemeester te zijn. Zo gaan we ook belangenvermenging tegen.

Cultuur en sport voor allen

We willen alle vormen van cultuur bevorderen en betaalbaar maken. We ondersteunen cultuur die niet kan leven van enkel publieksinkomsten en sponsoring. De initiatieven van kunstenaars, sociaal-cultureel werk en publiek staan centraal, niet de voorkeuren van de overheid. We bevorderen cultuurbeleving, met aandacht voor kansengroepen en diversiteit. Ook sport maken we toegankelijk voor beoefenaars van alle leeftijden, van alle niveaus, uit alle segmenten van de samenleving.

Europa en de wereld

De internationale spelregels slagen er vandaag niet in om ongelijkheid te bestrijden en de ecologische uitdagingen aan te pakken. Europa maken we sterker en democratischer om hierin het voortouw te nemen. In de internationale handel bouwen we sociale en ecologische standaarden in. Investeringen in het leger beperken we door meer Europese samenwerking. Kernwapens horen niet thuis in ons land.

Europa: anders, democratischer

Sociale rechten en klimaatverandering pakken we meer bovenlokaal aan, via Europese samenwerking, in een EU die meer is dan een unie van markt en munt. Fiscale concurrentie wordt fiscale harmonisatie. Minimale normen voor lonen en uitkeren bieden sociale bescherming in de plaats van afbraak. Armoedebestrijding wordt prioritair. Een Europese Gemeenschap van Hernieuwbare Energie is goed voor mens en milieu en creëert jobs. De macht bij het parlement te leggen, maakt Europa ook democratischer.

Duurzaam en sociaal, ook mondiaal

Bovenop de internationale agenda plaatsen we een eerlijke herverdeling van de gestegen welvaart. Om de economische globalisering duurzaam te maken, is een sociale en ecologische dimensie nodig. Dit vergt eerlijke regels voor internationale handel. Van de EU en de mondiale instellingen verwachten we hoge sociale standaarden en milieunormen. Ook wereldwijd blijven we een economie bepleiten binnen de planetaire grenzen. Investeren doen we met afdwingbare sociale en ecologische clausules.

Ontwikkelings-samenwerking werkt

Ontwikkelingssamenwerking verschaft mensen toegang tot drinkbaar water en tot onderwijs, laat de kindersterfte significant dalen, roeit de pokken uit en maakt staten poliovrij. Voor de allerarmsten maakt officiële ontwikkelingssamenwerking het verschil tussen leven en dood. Bovendien sijpelt de mondiaal gestegen welvaart nog lang niet door naar alle lagen van de bevolking. Daarom blijven we bepleiten dat 0,7 % van het bnp effectief naar een autonome en efficiënte ontwikkelingssamenwerking gaat.

Het leger van de toekomst

We willen dat het Belgisch leger focust en specialiseert. Elke lidstaat een eigen leger is houdbaar noch wenselijk. De expertise rond vredeshandhaving en ontmijning wordt verder ontwikkeld en ingezet. Binnen de EU spreken we best af wie wat doet en koopt. Dat bespaart een hoop geld. Zo koopt België best geen peperdure straaljagers aan. Op termijn wordt de oprichting van een Europese vredesmacht de volgende stap. Gevaarlijke en zinloze kernwapens willen we weg uit België en Europa.