Privacyverklaring voor sollicitanten

Groen hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Via deze privacyverklaring informeren we jou graag over wat er met jouw gegevens gebeurt wanneer je je kandidaat stelt voor een vacature binnen Groen.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle werving- & selectieactiviteiten van Groen.

Verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is Groen, Van Orleystraat 5-11, 1000 Brussel, [email protected], 02 219 19 19.

Als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens verklaart Groen dat alle persoonsgegevens overeenkomstig de Belgische privacywetgeving en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden verwerkt.

Hoe we persoonsgegevens verkrijgen

Groen verzamelt en verwerkt gegevens die sollicitanten rechtstreeks aan Groen bezorgen via [email protected]. Groen verzamelt, verwerkt en bewaart daarnaast gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken, e-mail en openbare bronnen.

Door jouw kandidaatstelling met persoonsgegevens, CV, motivatiebrief en eventuele audio-visuele sollicitatie te versturen naar Groen, ga je ermee akkoord dat de persoonsgegevens door Groen worden verwerkt en worden opgenomen in onze systemen of de database van het externe wervingsbeheerssysteem. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor de sollicitatieprocedure bij Groen.

Tijdens de procedure verzamelen we gegevens uit proeven en gesprekken. Ook deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor de sollicitatieprocedure bij Groen. Indien we deze gegevens bijhouden voor onze wervingsreserve, brengen we je hiervan op de hoogte en heb je de mogelijkheid je hier tegen te verzetten.

Welke persoonsgegevens verwerkt worden

Groen verzamelt en verwerkt verschillende persoonsgegevens van onze sollicitanten. Over welke gegevens gaat het dan precies?

 • Identificatiegegevens
  • Jouw persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, adres(sen), e-mail en telefoonnummer.
  • Identificatiegegevens uitgegeven door overheidsdienst zoals identiteitskaartnummer en rijksregisternummer.
 • Persoonlijke kenmerken
  • Persoonlijke kenmerken zoals jouw geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke staat, geslacht, nationaliteit en moedertaal.
 • Curriculum
  • Informatie over jouw opleiding en verworven kennis.
  • Informatie over jouw professionele ervaring.
  • Informatie over jouw lidmaatschap van of deelname aan organisaties of verenigingen.
  • Informatie over jouw publicaties zoals artikels, onderzoeksprojecten en boeken. 
 • Beroep en betrekking
  • Informatie over jouw kandidatuur, zoals jouw motivatiebrief, sociale mediaprofielen, testresultaten, de evaluatie van jouw kandidaatstelling en arbeidsvoorwaardenonderhandelingen.
 • Beeldopnamen
  • In het geval je ons bij jouw kandidaatstelling audio-visuele informatie bezorgde, wordt deze ook verwerkt.

Waarom Groen deze persoonsgegevens verwerkt

Groen verwerkt jouw gegevens zodat je onze rekruterings- en selectieprocedure kan doorlopen en wij jouw geschiktheid voor de job kunnen beoordelen. Het gerechtvaardigd belang dat we hierbij hebben is ook meteen de rechtsgrond voor onze verwerking van jouw persoonsgegevens.

De termijn waarbinnen Groen jouw persoonsgegevens verwerkt

Groen bewaart jouw gegevens als sollicitant tijdens de wervings- en selectieprocedure. Na afloop van de wervings- en selectieprocedure worden jouw persoonsgegevens verwijderd, tenzij we je kandidatuur graag willen opnemen in ons wervingsreserve. In dat geval brengen we je hiervan op de hoogte en heb je de mogelijkheid je hiertegen te verzetten.

Jouw persoonsgegevens worden in elk geval na een termijn van één jaar na datum van jouw kandidatuur uit onze systemen verwijderd, uitgezonderd die gegevens die wij op basis van specifieke wetgeving langer dienen bij te houden.

De rechten die je als sollicitant hebt

 • Recht op toegang en inzage

Op elk moment heb je het recht om kennis te nemen van jouw persoonsgegevens en het gebruik dat wij ervan maken.

 • Recht op verbetering, verwijdering en beperking

Je hebt steeds het recht om ons te verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen, maar je kan je niet verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens die wij op basis van de wet van jou dienen te houden en te verwerken.

 • Recht van verzet

Je hebt het recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

 • Recht van vrije gegevensoverdracht

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij verwerken in leesbare vorm te verkrijgen en aan andere verantwoordelijken over te dragen.

 • Recht van intrekking van toestemming

In het geval de verwerking van jouw persoonsgegevens gebaseerd was op jouw voorafgaande toestemming, zoals het geval is voor het aanleggen van ons wervingsreserve, kan je die toestemming op elk moment intrekken.

 • Uitoefening van jouw rechten
Wanneer je een van bovenstaande rechten wil uitoefenen, kan je contact opnemen met onze data protection officer via [email protected].
Wanneer je klachten zou hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens of over de uitoefening van jouw rechten, dan kan je een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit ([email protected]). We raden je sowieso aan eerst contact op te nemen met onze data protection officer via [email protected] voordat je een klacht neerlegt bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, zodat we kunnen proberen eventuele problemen samen op te lossen.

Groen deelt jouw gegevens niet

Groen deelt geen enkele informatie of persoonsgegevens van sollicitanten met derde partijen, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

Je persoonsgegevens kunnen overgemaakt worden aan een adviesverlener binnen en buiten de partijwerking met het oog op selectie- en rekruteringsactiviteiten. 

Onder geen beding zal Groen jouw persoonsgegevens verkopen, verhuren of verdelen aan derden.

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Groen jouw persoonsgegevens omwille van een gerechtelijke geval of een andere dwingende regelgeving moet onthullen. Mocht dat het geval zijn, doen we ons best jou hier op voorhand van op de hoogte te brengen, voor zover dit toegelaten is binnen de van toepassing zijnde wetgeving.

Hoe Groen veilig en vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens omspringt

Groen heeft veiligheidsmaatregelen ingevoerd, zoals op organisatorisch als technisch vlak, om alle informatie verkregen van sollicitanten, optimaal te beschermen tegen niet-toegestane toegang, vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging of kennisgeving per vergissing aan derden. Uitsluitend personen die betrokken zijn bij het wervings- en selectieproces krijgen toegang tot de persoonsgegevens en zij zijn gehouden tot strikte vertrouwelijkheid.

Wijziging privacyverklaring

Groen kan deze privacyverklaring wijzigen. Je kan de laatste versie opvragen via [email protected]. Deze versie dateert van 29 mei 2020. Wanneer wijzigingen worden aangebracht, zullen deze samen met de datum waarop ze gewijzigd werden, bijgehouden worden.