Ecolo-Groen vraagt oplossingen voor asielzoekers uit Gaza

22 November 2023

Ecolo-Groen vraagt oplossingen voor asielzoekers uit Gaza

"De Palestijnen verdienen onze bescherming" - Nadia Naji en Eva Platteau

Ecolo-Groen roept op om internationale bescherming te geven aan asielzoekers uit Gaza en om het recht op gezinshereniging, voor wie daarvoor in aanmerking komt, te waarborgen. Covoorzitster Nadia Naji: "We moeten blijven pleiten voor een dringend staakt-het-vuren, maar als land kunnen we ook Palestijnen in België helpen. Mensen uit Gaza die asiel hebben aangevraagd in België verdienen onze bescherming zolang de oorlog woedt."

Op 20 oktober heeft het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) aangekondigd dat het beslissingen over internationale beschermingsstatus voor Palestijnen tijdelijk opschort, naar eigen zeggen totdat het CGVS "over voldoende objectieve informatie beschikt om de veiligheidssituatie in de Palestijnse gebieden accuraat te kunnen beoordelen".

Palestijnen zijn goed vertegenwoordigd in de asiel- en opvangstatistieken. Volgens de laatste gepubliceerde cijfers waren er in 2023 al 2.260 beschermingsverzoeken van Palestijnen. Na Afghanistan en Syrië staat Palestina hiermee op de derde plaats. Volgens Myria zou ongeveer 9 procent van de bewoners van het opvangnetwerk afkomstig zijn uit de Palestijnse gebieden.

"Het CGVS werkt natuurlijk onafhankelijk bij het nemen van individuele beslissingen, maar de opschorting van beslissingen door het CGVS is onbegrijpelijk", aldus Nadia Naji. "Zolang er oorlog woedt in Gaza, moeten Palestijnen die asiel hebben aangevraagd in ons land, bescherming kunnen krijgen. Ook het Federaal Migratiecentrum Myria roept op om de zaken van Gazanen snel af te handelen op basis van een solide en correct beschermingsbeleid." 

Als de beslissingsstop van het CGVS lang aansleept, dan moet de staatssecretaris zelf - in afwachting van een beslissing van het CGVS- een humanitair verblijfsstatuut geven aan Palestijnen afkomstig uit het oorlogsgebied, zegt Groen.

Groen-parlementslid Eva Platteau stelt zich ook vragen bij de impact van deze beslissing op de opvangcrisis: "indien beslissingen voor deze groep worden on hold gezet, moeten Palestijnen uit Gaza langer in het opvangnetwerk blijven. En dat terwijl het opvangnetwerk reeds overbevraagd is. Een langdurig verblijf in een opvangcentrum en de onzekerheid over de asielprocedure heeft bovendien een negatieve impact op het mentaal welzijn, zeker bij een groep die ook veel zorgen heeft over familieleden die vastzitten in Gaza. Er zijn ontzettend veel Palestijnen die nu familieleden verliezen. Er moet ingezet worden op slachtofferhulp in de opvangcentra en daarbuiten."

Recht op gezinshereniging waarborgen

In België zijn er ook veel Palestijnen met een vluchtelingenstatuut die nog familieleden hebben in Gaza, die in principe in aanmerking komen voor gezinshereniging.  Alleen is het op dit moment quasi onmogelijk om een visumaanvraag in te dienen, want daarvoor zou men in principe naar Jerusalem moeten gaan. Zelfs als men een visum zou krijgen, is het niet evident om Gaza te verlaten, gezien de grensovergang met Egypte in Rafah nog maar een paar keer kortstondig open is geweest. Sinds de escalatie behandelt de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) de aanvragen voor humanitaire visa en gezinshereniging wel met voorrang, maar volgens Myria betekent dit niet dat de aanvragen gunstiger behandeld worden. Myria beveelt aan om rekening te houden met de humanitaire context.

Ecolo-Groen vraagt daarom aan de staatssecretaris om de visumaanvraag voor gezinshereniging standaard te laten aanvragen via e-mail, om rekening te houden met de oorlogssituatie bij de snellere behandeling van de aanvragen en om te onderhandelen zodat Palestijnen met een visum voor gezinshereniging Gaza kunnen verlaten via de grensovergang met Egypte. 

Ontdek ons standpunt over asiel en migratie