Migratie en asiel

Migratie verrijkt onze samenleving en brengt ook uitdagingen met zich mee. Met een koel hoofd en een warm hart zorgen we voor een eerlijk migratiebeleid. Heldere regels voor wie asiel aanvraagt. Een menselijke uitwijzing voor wie niet kan blijven, duidelijke verwachtingen voor nieuwkomers. Gecontroleerde arbeidsmigratie. En altijd en overal: respect voor mensenrechten.

Over asiel en migratie doen veel fabeltjes de ronde. Feit is: op dit moment zijn er strenge regels. En slechts een klein aantal van alle vluchtelingen komt naar Europa. Maar goed ook, want we kunnen niet iedereen opvangen. Hoe verbeteren we het migratiebeleid? Wie zijn land moet ontvluchten, doet dat om een reden. We pakken die oorzaken van onvrijwillige migratie aan: klimaatverandering, oorlog, armoede, misdadige regimes.

Maar dat is een werk van lange adem. Ook op korte termijn moeten we aan de slag. Zo zorgen we voor een sterke bescherming van mensen die op de vlucht zijn. Iedereen heeft het recht asiel aan te vragen − niet om het te krijgen. We garanderen heldere, rechtvaardige regels en een snelle procedure. Kleinschalige opvang van asielzoekers is warmer en menselijker dan de grote centra. Bij landen in grote crisis, zoals Syrië, zorgen we voor grip op de asielstromen via hervestiging en humanitaire visa. Die laatste kunnen enkel binnen een transparant systeem dat goed gecontroleerd wordt.

Wie niet kan blijven, bereiden we op een menselijke manier voor op de terugkeer naar het land van herkomst of naar een veilig land. We zetten meer in op vrijwillige terugkeer. Kinderen sluiten we niet op. Nooit. En we houden geen heksenjacht op goed geïntegreerde gezinnen. We baseren ons beleid op feiten en cijfers, maar verliezen nooit uit het oog dat het om mensen gaat met elk hun eigen keuzes, angsten en dromen.

Voor wie een verblijfsvergunning krijgt, zet Groen alles op alles voor een vlotte integratie. Onderwijs, werk, huisvesting en inburgering zijn daarbij de sleutels. We formuleren duidelijke verwachtingen voor nieuwkomers, en vanaf de eerste dag maken ze deel uit van onze samenleving. We beschouwen niemand als tweederangsburgers. Daarom is onze strijd tegen discriminatie ook zo belangrijk.

Op Europees niveau pleiten we voor een solidair asielbeleid en voor een evenredige spreiding van de asielzoekers over alle lidstaten. Alleen zo zal de druk op de Europese buitengrenzen afnemen en kunnen de interne spanningen gaan liggen. Buitengrenzen controleren we niet met muren en prikkeldraad, maar met visa, heldere regels en terugkeer voor wie geen verblijfsrecht heeft. Internationale samenwerking is de logica zelve. Daarom zijn we ook zo'n voorstander van afspraken als het VN-migratiepact en het Pact voor de Vluchtelingen.

Arbeidsmigratie van buiten Europa kan om de vergrijzing op te vangen en tekorten op onze arbeidsmarkt aan te vullen. We kiezen voor een gecontroleerd model waarbij migranten hier enkele jaren kunnen werken. Tegelijk kijken we naar het grotere plaatje. Op dit moment zorgt het Europese beleid op vlak van handel en visserij voor een grote economische ongelijkheid, en dus meer migranten vanuit Afrika. Dat is niet houdbaar. We willen een Europa dat de ontwikkeling in Afrika zelf echt verder helpt.


Voorstellen uit het programma

  • Asielzoekers vangen we binnen Europa best op met een eerlijke verdeling. We vervangen de Dublinverordening dus door een solidair en permanent Europees spreidingssysteem van asielzoekers. Er komen meer veilige en legale toegangswegen naar België en Europa.
  • We verbeteren de opvang in de regio's rond gewapende conflicten, burgeroorlogen en gewelddadige dictaturen die mensen ontvluchten. Goede opvang betekent dat mensen toegang krijgen tot werk, onderwijs, zorg, huisvesting en dat ze rechten en bewegingsvrijheid hebben. De internationale gemeenschap draagt een financiële verantwoordelijkheid.
  • In eigen land breken we met de bestaande groepsregimes, de opvang van asielzoekers in kille en afgelegen gebouwen. We kiezen voor kleinschalige en warme opvangfaciliteiten met respect voor de privacy en de autonomie.
  • We sluiten geen kinderen op. We verbeteren en ontwikkelen alternatieven voor opsluiting. Zo brengen de wet eindelijk in de praktijk: die zegt dat opsluiten enkel kan als allerlaatste optie, wanneer alle alternatieven geprobeerd zijn en niet blijken te werken.
  • Wie geen recht op verblijf heeft in België, moedigen we aan tot vrijwillige terugkeer. We voeren een humaan en duurzaam terugkeerbeleid, met ondersteuning voor re-integratie in het land van herkomst. Vrijwillige terugkeer geniet onze voorkeur. Gedwongen terugkeer kan enkel als laatste optie.
  • We respecteren artikel drie van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Dit betekent dat we nooit mensen terugsturen naar regimes en landen waar ze risico lopen op foltering of dood.
  • In ruil voor meer legale economische migratiekanalen maken we afspraken met Afrikaanse landen voor de terugname van de eigen burgers die in Europa verblijven zonder papieren.
  • Er komt een kinderrechtentoets in alle Belgische, Vlaamse en Brusselse procedures en praktijken met betrekking tot asiel en migratie. Voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen komen er voldoende voogden die we inhoudelijk en financieel alle steun geven die ze nodig hebben. Het verblijfsrecht van minderjarige vluchtelingen en migranten dat voortvloeit uit hun rechten als kind, versterken we.
  • Minderjarige kinderen uit gezinnen zonder uitzicht op verblijf en in een terugkeerprocedure, mogen hun schooljaar afmaken vóór de effectieve verwijdering plaatsvindt. Voor goed geïntegreerde gezinnen met kinderen komen er verblijfsoplossingen.
  • We maken werk van alternatieven voor detentie, zoals het in bewaring geven van documenten, zich regelmatig melden bij een overheidsinstelling of de permanente begeleiding door een coach. Detentie is een uitzonderlijke en uiterste maatregel die altijd kort en functioneel is en louter gericht op snelle verwijdering. We controleren dit streng. We zorgen er ook voor dat de grondrechten van wie in de centra wordt vastgehouden, gerespecteerd worden.

Benieuwd naar het volledige programma van 2019?

Lees ons plan A >

 

Petitie
82%
Lees de petitie ›

Kinderen sluit je niet op. Teken de petitie voor een menselijker asielbeleid

Wie z'n eigen land moest ontvluchten, heeft recht op heldere regels en een eerlijke, respectvolle behandeling. Het laatste wat gezinnen op de vlucht kunnen gebruiken, zijn extra trauma's door een onmenselijke behandeling in een veilig land. Of dat land nu België heet, Italië of de Verenigde Staten.