Natuur

Natuur

Vlaanderen is de meest natuurarme regio van Europa en de kwaliteit van onze natuur is laag. Een derde van de planten en dieren heeft het hier moeilijk om te overleven. Dat kunnen we veranderen. Door onze bestaande natuur te beschermen, door werk te maken van biodiversiteit en door ruimte te geven aan nieuwe natuur.

Lees meer

Nieuws

Sara Matthieu (Groen) strijdbaar na nieuwe meerderheid voor natuurherstelwet
29 November 2023 Europa natuur
Sara Matthieu (Groen) strijdbaar na nieuwe meerderheid voor natuurherstelwet
Een deltaplan voor elke rivier
22 November 2023 natuur
Een deltaplan voor elke rivier
Europees Parlement slaagt er niet in pesticidengebruik te verminderen
22 November 2023 Europa natuur gezondheid
Europees Parlement slaagt er niet in pesticidengebruik te verminderen

Natuur: ons standpunt

We breiden de oppervlakte natuur en bos fors uit en verbinden natuurgebieden met elkaar. Zo krijgt elke Vlaming kwaliteitsvol groen op wandelafstand. We investeren niet alleen in Europese topnatuur, maar ook in lokale natuur- en bosgebieden. Bestaande natuur en bossen verdienen de hoogste bescherming. We stoppen onmiddellijk met de kap van waardevolle bossen en monumentale bomen. We beschermen groengebieden tegen zonevreemd gebruik. Als er natuur aangetast of vernietigd wordt, dan wordt dat verlies in de buurt ruim gecompenseerd, of het nu gaat over beschermde of niet-beschermde natuur.

Door te investeren in meer en betere natuur, herstellen we de biodiversiteit. We zorgen voor ecologische passerellen waarlangs dieren en planten ongestoord kunnen bewegen tussen natuurgebieden. Zo rollen we een groene loper uit voor wilde dieren en planten en geven we kansen aan beschermde topsoorten als de otter en de boomkikker, maar ook aan kleinere soorten als vlinders en bijen. We introduceren specifieke soortbeschermingsplannen om kansen te geven aan sterk bedreigde dieren en planten die hun vooral buiten natuurgebieden leven. Invasieve exoten die een bedreiging vormen voor onze biodiversiteit, bestrijden we. Milieuproblemen als vermesting, waterschaarste en watervervuiling pakken we krachtdadig en structureel aan, net als de illegale handel in bedreigde dier- en plantensoorten en hout.

Ook in bebouwd gebied en buiten afgebakende groenzones is er veel nood aan natuur. De plannen voor stadsbossen moeten tegen 2030 allemaal in uitvoering zijn. Pilootprojecten die inzetten op natuurinclusief bouwen, tijdelijke natuur en stadsnatuur ondersteunen we. De groennormen die bepalen hoeveel groen er moet zijn bij nieuwbouw leggen we vast bij wet. We realiseren de normen stap voor stap, met voorrang voor regio's waar het minst natuur en bos is, zodat ze realiteit zijn tegen 2050. Initiatieven die tegelijk de natuur versterken en bijdragen aan lokale voedselvoorziening, zoals voedselbossen en pluktuinen, geven we een duwtje in de rug.

In de zeereservaten van de Noordzee is er geen plaats voor schadelijke economische activiteiten. We maken een eind aan visserijtechnieken die de bodem om zeep helpen. Voor hernieuwbare energie kiezen we voor gebieden met zo weinig mogelijk impact op de natuur, bijvoorbeeld de militaire oefenzone. De doelen voor natuur en voor hernieuwbare energie zijn perfect samen te realiseren op zee.

Natuur is natuurlijk veel meer dan planten en dieren. Natuur maakt mensen gezonder, zorgt voor een omgeving waar het fijn wonen is, zwengelt de economie aan en is de goedkoopste bescherming tegen hittegolven en wateroverlast.

Petitie

59%
Elke Vlaming een bos op vijf kilometer van zijn deur. Teken de petitie

Vlaanderen is de meest bosarme regio van heel Europa, en we blijven maar kappen. Dat moet anders. De bestaande bossen moeten worden beschermd en er moet bos bijkomen. Met ons bosplan krijgt elke Vlaming een bos op vijf kilometer van zijn deur.

Blijf op de hoogte