Natuur

Een samenleving bestaat niet enkel uit mensen. We maken deel uit van één ecosysteem, met planten, dieren en andere organismen. Tegelijk heeft de mens nog nooit zo'n grote impact gehad op dat systeem. We moeten meer zorg dragen voor de natuur. Dat is ook de beste garantie voor een gezondere samenleving.

Vlaanderen is de meest natuurarme regio van Europa en de kwaliteit van onze natuur is laag. Een derde van de planten en dieren heeft het hier moeilijk om te overleven. Dat kunnen we veranderen.

Bestaande natuur en bossen verdienen de hoogste bescherming. We stoppen onmiddellijk met de kap van waardevolle bossen. We kiezen voor een straf natuurbeleid, met grote, aaneengesloten natuurgebieden. In nieuwe natuur investeren we graag, en we zorgen ervoor dat iedereen op wandelafstand woont van kwaliteitsvol groen. 

De verscheidenheid aan planten- en diersoorten staat onder druk. Die verloren biodiversiteit willen we herstellen. We werken dus niet enkel aan méér natuur en bos, het moet ook terug rijker.

Natuur is natuurlijk veel meer dan planten en dieren. Economie, jobs, gezondheid, water, erfgoed en toerisme winnen allemaal bij meer en betere natuur. Natuur maakt mensen gezonder en creatiever, brengt rust, zorgt voor een omgeving waar het fijn wonen is, zwengelt de economie aan en is de goedkoopste bescherming tegen hittegolven en wateroverlast.


Voorstellen uit het programma

  • We versterken het netwerk van natuur- en bosgebieden, en breiden de oppervlakte natuur en bos fors uit. Door te investeren in grote natuurgebieden rollen we een groene loper uit voor wilde dieren en planten, geven we kansen aan beschermde topsoorten als de otter en de boomkikker, maar ook aan kleinere regionaal belangrijke soorten als vlinders en bijen. We investeren niet alleen in Europese topnatuur, maar ook in kleinere, lokaal belangrijke natuur- en bosgebieden.
  • We maken een kader op om groengebieden te vrijwaren van zonevreemd gebruik. De meest waardevolle ruimtelijk bedreigde bossen krijgen net als monumentale bomen definitieve bescherming tegen kap.
  • Als de natuur in een gebied aangetast of vernietigd wordt, dan wordt dat verlies in de buurt ruim gecompenseerd. Of het nu gaat over beschermde natuur of niet-beschermde natuur. Zo zorgen we ervoor dat natuur- en bosareaal in je buurt zeker niet daalt.
  • De kwaliteit in onze natuurgebieden moet omhoog. We investeren in natuurherstel en pakken milieuknelpunten als vermesting, waterschaarste en watervervuiling structureel aan. Om natuur- en bosgebieden te bufferen breiden we bestaande gebieden uit.
  • Om sterk bedreigde soorten of dieren en planten die hun leefgebied grotendeels buiten natuurgebieden hebben kansen te geven, rollen we specifieke soortbeschermingsplannen uit. En we maken werk van de bestrijding van invasieve exoten die een bedreiging vormen voor onze biodiversiteit.
  • We ondersteunen pilootprojecten die inzetten op natuurinclusief bouwen, tijdelijke natuur en stadsnatuur. We stimuleren initiatieven die ervoor zorgen dat burgers, organisaties en gemeenten ook buiten afgebakende groenzones plaats maken voor natuur. En we zetten in op projecten die tegelijkertijd de natuur versterken en ook bijdragen aan lokale voedselvoorziening (zoals voedselbossen en pluktuinen).
  • Tegen 2030 zijn alle plannen voor de realisatie van stadsbossen in uitvoering.We verankeren de groennormen decretaal. We realiseren deze norm stapsgewijs, waarbij we voorrang geven aan regio's waar op dit moment weinig natuur en bos is. In 2050 is de norm realiteit in heel Vlaanderen.
  • We beschermen waarden als stilte, nachtelijke duisternis en weidse landschappen. We maken werk van een ontsnipperingsplan en zorgen voor ecologische passerellen waarlangs dieren en planten ongestoord kunnen bewegen tussen natuurgebieden.
  • Het is perfect mogelijk om de doelen voor natuur en hernieuwbare energie naast elkaar te realiseren op zee. We vrijwaren de beschermde gebieden zoveel mogelijk en kiezen voor gebieden met zo weinig mogelijk impact op de natuur, bijvoorbeeld de militaire oefenzone. Er is geen plaats voor schadelijke economische activiteiten in de zeereservaten van de Noordzee. We maken een eind aan bodemberoerende visserijtechnieken in die gebieden.
  • We pakken de illegale handel in bedreigde dier- en plantensoorten en hout hard aan. We zetten in op voldoende middelen voor politie, gerecht en douane. En we zorgen ervoor dat de controlediensten uitgerust zijn met moderne technologieën om die illegale producten op te sporen.

Benieuwd naar het volledige programma van 2019?

Lees ons plan A >

Petitie
24%
Lees de petitie ›

1 miljoen soorten met uitsterven bedreigd. Teken de petitie en red de natuur

Eén miljoen planten- en dierensoorten zijn met uitsterven bedreigd door toedoen van de mens. Dat blijkt uit een groot onderzoek van de VN naar biodiversiteit. Ook de mens loopt zo gevaar, want zonder bijen is er geen voedsel voor ons. Gelukkig is het nog niet te laat. We kunnen nog heel wat soorten redden als we nú ingrijpen.

Petitie
67%
Lees de petitie ›

Stop de bomenkap langs onze wegen. Teken de petitie

De afgelopen drie jaar is er langs onze Vlaamse gewest- en waterwegen bijna vijfhonderd hectare bomen verdwenen. Dat is 45 keer het Essersbos. Het Agentschap Wegen en Verkeer moet werk maken van een doordacht en evenwichtig groenbeheer van de wegbermen. Teken de petitie en stop de onbezonnen vernietiging.

Petitie
57%
Lees de petitie ›

Elke Vlaming een bos op vijf kilometer van zijn deur. Teken de petitie

Vlaanderen is de meest bosarme regio van heel Europa, en we blijven maar kappen. Dat moet anders. De bestaande bossen moeten worden beschermd en er moet bos bijkomen. Met ons bosplan krijgt elke Vlaming een bos op vijf kilometer van zijn deur.

Petitie
85%
Lees de petitie ›

Petitie: red het Terhillsbos in Limburg

Het prachtige Terhillsbos in Limburg wordt omgehakt. Er komt een bungalowpark in de plaats. Teken de petitie en zet minister Schauvliege onder druk om het bos te redden.