Samen naar 100% hernieuwbare energie

Fossiele brandstoffen behoren tot de grootste oorzaken van de klimaatverandering, energiebesparing en hernieuwbare energie tot de oplossing. Groen gaat voor een decentrale en klimaatneutrale energievoorziening die maximaal kansen biedt voor de lokale gemeenschap. We kunnen zelf en samen met anderen energie besparen, hernieuwbare energie opwekken en energie met elkaar delen. We nemen iedereen mee in de energietransitie en vermijden dat nieuwe ongelijkheden ontstaan.

Meer dan 75% van ons Belgisch energiegebruik stoelt op fossiele brandstoffen. Die vormen één van de belangrijkste oorzaken van de klimaatverandering en zijn sterk vervuilend. Om onze energievoorziening klimaatneutraal te maken moeten we overschakelen naar duurzame energie. En daarvoor hebben we minder dan 30 jaar tijd. We staan dus voor een ingrijpende energie-omwenteling.

Energiebesparing, zon en wind worden de nieuwe hoofdrolspelers. We verlaten het model waarin enkele centrale productie-eenheden in handen zijn van grote buitenlandse bedrijven en evolueren naar een meer democratische, decentrale en klimaatneutrale energievoorziening.

We schakelen een versnelling hoger

We weten wat er nodig is: minder energie verbruiken, meer hernieuwbare energie produceren, een slim energiesysteem uitbouwen en energie toegankelijk maken voor iedereen. Laat ons nu vaart maken om de oplossingen uit te rollen. Onze onderzoeksinstellingen, de bedrijven en het middenveld maken daar al volop werk van.

Groen zorgt met de federale regering voor een versnelling van de energietransitie. We zetten bijvoorbeeld in op een sterke uitbreiding van offshore windenergie met een participatiekader voor burgers. Het uitgebreid sociaal tarief is een belangrijke maatregel in de strijd tegen energiearmoede.

Maar veel belangrijke hefbomen zitten bij de gewesten. Vooral Vlaanderen sleept met de voeten om het potentieel van energiebesparing en hernieuwbare energie ten volle in te zetten. Met een aandeel van amper negen procent hernieuwbaar in het finale energiegebruik is Vlaanderen de slechtste leerling van de Europese klas. Om dat aandeel te vergroten, moet de energievraag sterk naar omlaag en de productie van hernieuwbare energie veel sneller naar omhoog.

Iedereen mee in de energietransitie

Doortastende maatregelen zijn nodig. Met klimaatneutrale woningen en wijken, warmtepompen en warmtenetten kunnen we ons aardgas- en stookolieverbruik én onze energiefactuur sterk verminderen. Duurzame mobiliteit kan de energievraag stevig doen zakken. We kunnen zelf of samen met anderen hernieuwbare energie opwekken en met elkaar delen.

Steeds meer mensen willen mee in die energietransitie stappen door te investeren in energierenovatie, zonnepanelen, energiecoöperaties, … Maar ze botsen op een tekort aan informatie, middelen, materialen, arbeidskrachten en aangepaste wetgeving.

Europa draagt de lidstaten op om een democratisch kader op te stellen dat burgers en bedrijven een meer centrale plek geeft in de energietransitie, via instrumenten zoals energiedelen en energiegemeenschappen. Met een collectieve, sociale aanpak en energiedeelsystemen nemen we iedereen mee en vermijden we dat nieuwe ongelijkheden ontstaan.

Ons voorstel

 •   Iedereen mee in de energietransitie

  Niet iedereen heeft de financiële middelen of de mogelijkheid om zelf te investeren in een energiezuinige woning, een warmtepomp of zonnepanelen. We zorgen ervoor dat energiebesparende maatregelen en hernieuwbare energie toegankelijk worden voor iedereen.

  We gaan voluit voor een aanpak op maat van kwetsbare groepen. Dat doen we bijvoorbeeld met een meteen inzetbare renovatiebon, voorfinanciering op maat en extra begeleiding. We maken voldoende middelen vrij en zorgen ervoor dat overheidssteun vooral terecht komt bij wie het het meeste nodig heeft. Lokale besturen bouwen een netwerk uit om energiearmoede aan te pakken en ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot lokale, betaalbare, hernieuwbare energie

  We maken bovendien werk van een collectieve renovatie-aanpak op maat van de wijk. We geven daarbij prioriteit aan kwetsbare buurten, waarbij we ook kunnen focussen op bepaalde straten of gebouwen. Lokale en bovenlokale besturen zijn het best geplaatst om dit te realiseren. De gewestelijke overheid, die een sterk coördinerende rol op zich neemt, voorziet een uniform beleidskader, expertise en extra middelen voor de begeleidingskosten. De ontzorging van de bewoners en het participatietraject zijn tijdsintensief, maar de enige manier om duurzame vooruitgang te maken. Voor de aanpak en uitvoering worden lokale actoren ingeschakeld, zoals lokale klimaatteams en burgercoöperaties. 

  Lokale energiegemeenschappen worden een bondgenoot in de strijd tegen energiearmoede. Ze kunnen mensen in kwetsbare situaties toegang geven tot hernieuwbare en betaalbare energie. Met pilootprojecten testen we verschillende concepten in kwetsbare wijken. Goede praktijken schalen we op. Daarbij is een participatietraject cruciaal: zo sensibiliseren we mensen en maken we hen wegwijs in de energietransitie.

  We maken tenslotte prioritair werk van energierenovatie en collectieve zonne-installaties voor sociale huurders.