Milieu

Of je nu fruit eet, naar school fietst of in een rivier zwemt, je hebt recht op een gezonde omgeving. Het is een basisrecht. Zuivere lucht, proper water en groen in je buurt maken dat je niet enkel gezonder leeft, maar ook gelukkiger. Een sterk milieubeleid is dan ook een basisvoorwaarde voor onze samenleving.

Fijn stof. Pesticiden. Chemicaliën. Hormoonverstoorders. De lijst van milieubedreigingen is lang. Een klassiek milieubeleid probeert de schade hier en daar wat te beperken, vaak door achteraf te saneren of bij te sturen. Dat kan anders.

Wie het echt meent met het milieu, moet krachtiger uit de hoek komen. We pakken milieuvervuiling bij de bron aan. Preventief. Subsidies voor activiteiten die het milieu schade toebrengen, schaffen we af. Een groene fiscaliteit stimuleert gezonde producten, diensten en gedrag en remt vervuiling af.

Wanneer de gezondheid van mens of milieu in het gedrang komt, grijpen we sneller in. De overheid ziet er strikter op toe dat producten duurzamer worden en geen gevaar voor de gezondheid opleveren. Die verantwoordelijkheid mag ze niet doorschuiven naar individuele burgers.

Gezondheidsrisico’s treden vaak het eerst op bij meer kwetsbare groepen: kinderen, ouderen, zwangere vrouwen en zieken. Milieuvervuiling is dus altijd onrechtvaardig. Ook daarom is de strijd voor een gezond milieu zo belangrijk. Als mensen toch nog door vervuiling ziek worden, hebben ze recht op een eerlijke vergoeding. De vervuilers moeten daarvoor mee instaan.


Voorstellen uit het programma

 • Beleidsmakers houden bij elke beslissing rekening met de impact op gezondheid. We kiezen voor de gezondheidsnormen van de wereldgezondheidsorganisatie, die we afstemmen op de meest kwetsbaren in de samenleving: kinderen, ouderen en zwangere vrouwen.
 • In het vergunningenbeleid nemen we gezondheid en omgevingskwaliteit mee als sleutelcriteria.
 • Er komen strengere regels en betere controles voor risicovolle bedrijven. We pakken milieucriminaliteit hard aan. Er komt meer toezicht en handhaving.
 • Stilte is geen overbodige luxe. We pakken lawaaihinder aan. We investeren in maatregelen om de geluidsoverlast, het fijn stof en het ruimtebeslag van het verkeer terug te dringen. Dit kan door de ondertunneling of overkapping van grote autowegen. Om de geluidsoverlast en de uitstoot van mobiliteit te beperken, maken we werk van maatregelen zoals circulatieplannen, snelheidsbeperkingen, slimme kilometerheffing en een lage-emissiezone.
 • We streven naar een zuiveringsgraad van ons afvalwater van 98-99 procent zoals in Duitsland en Nederland. We investeren meer in rioleringen en het wegwerken van overstorten. Afval- en hemelwater moet overal gescheiden worden en de infiltratie van hemelwater moet beter. Het Vlaams Gewest werkt samen met gemeenten, drink- watermaatschappijen en Aquafin, maar houdt de regierol stevig in handen zodat wegenwerken en rioleringswerken zoveel mogelijk op elkaar afgestemd worden.
 • We pakken illegale lozingen en alle vormen van vervuiling van grond- en oppervlaktewater streng aan. Onze rivieren, beken en grachten moeten op korte termijn fors properder worden.
 • We schakelen een versnelling hoger om brownfields, terreinen die door de aanwezige bodemverontreiniging niet meer gebruikt worden, proper te maken. Op die manier pakken we historische bodemvervuiling aan en beschermen we tegelijkertijd maagdelijk terrein tegen ontwikkeling (zogenaamde greenfields).
 • Asbest is een stille en trage doder. Onze regio is tegen 2030 asbestvrij. We brengen in kaart in welke gebouwen en constructies er nog asbest aanwezig is. Door een asbestverwijderingspremie in te voeren en gratis asbestscreenings aan te bieden, stimuleren we gezinnen, organisaties en scholen om asbest op een verantwoorde manier te verwijderen. Elk huis heeft in de toekomst een asbestattest, dat onderdeel uitmaakt van de woningpas.
 • Met het kachelplan starten we een stimuleringsprogramma voor de vervanging van huisverwarming met open haarden of vervuilende kachels. We maken zo veel mogelijk woningen energiezuinig zodat minder warmte nodig is en we schakelen geleidelijk aan over op duurzame verwarming zoals warmtenetten en warmtepompen.
 • Pesticiden zoals glyfosaat en neonicotinoïden verbieden we, zowel in bermen, op sportvelden als thuis. Voor de landbouw rollen we een afbouwschema uit. We ijveren voor een volledig pesticidenvrije land- en tuinbouw.
 • We bannen hormoonverstorende stoffen uit producten. Bisfenol A, ftalaten, pesticiden en parabenen zijn stuk voor stuk voorbeelden van chemische stoffen die onze hormonen verstoren. Zelfs de kleinste doseringen kunnen schadelijk zijn en alternatieven zijn voorhanden. Duidelijke informatie geeft consumenten de mogelijkheid om zorgwekkende chemicaliën te mijden.

Benieuwd naar het volledige programma van 2019?

Lees ons plan A >

 

Petitie
24%
Lees de petitie ›

1 miljoen soorten met uitsterven bedreigd. Teken de petitie en red de natuur

Eén miljoen planten- en dierensoorten zijn met uitsterven bedreigd door toedoen van de mens. Dat blijkt uit een groot onderzoek van de VN naar biodiversiteit. Ook de mens loopt zo gevaar, want zonder bijen is er geen voedsel voor ons. Gelukkig is het nog niet te laat. We kunnen nog heel wat soorten redden als we nú ingrijpen.

Petitie
55%
Lees de petitie ›

Stop de bijenkillers! Teken de petitie voor een verbod op neonicotinoïden

Neonicotinoïden zijn schadelijke insecticiden. Ze doden niet alleen bijen en andere bestuivers, maar zijn ook giftig voor mens en dier en vervuilen de bodem en het grondwater. Europa voerde een verbod in, maar liet een achterpoortje open. En dat achterpoortje wordt nu gretig gebruikt door de landbouwsector om het giftige goedje te blijven gebruiken. Teken de petitie en steun het wetsvoorstel van Groen om definitief komaf te maken met neonicotinoïden.

Petitie
74%
Lees de petitie ›

Aanstoot aan uitstoot? Teken ons charter voor schone lucht

Iedereen heeft recht op schone lucht, waar je ook woont. De Vlaamse en Brusselse lucht is bij de slechtste van Europa. Kinderen en ouderen zijn de eerste slachtoffers en kampen steeds vaker met long-, hart- en vaatziekten. Het kan anders: met deze tien slimme maatregelen kan jong en oud weer opgelucht ademhalen. Teken ons charter voor schone lucht.

Petitie
49%
Lees de petitie ›

Glyfosaat is schadelijk, weg ermee! Teken de petitie

Dat de onkruidverdelger glyfosaat schadelijk is voor mens en milieu lijdt steeds minder twijfel. In België is het gebruik door particulieren al verboden, maar professionals mogen lustig verder gif sproeien. Hoog tijd dat de Europese Commissie de politieke stilstand doorbreekt en het gebruik van glyfosaat overal verbiedt.

Petitie
91%
Lees de petitie ›

Weg met wegwerpplastic! Teken de petitie voor propere straten en stranden

Vlamingen noemen zich graag sorteerkampioen, maar helaas zijn we ook kampioen in het produceren van afval. We moeten af van verpakkingen en producten voor eenmalig gebruik. De alternatieven zijn er! Teken onze petitie en zet druk op overheid, bedrijven en burgers om de strijd tegen afval en zwerfvuil aan te gaan.