Kinderen en jongeren

Met de vooruitzichten die we onze kinderen aanbieden, boetseren zij morgen de samenleving waarin wij oud worden. Groen wil dat kinderen en jongeren actief kunnen deelnemen aan de samenleving en dat ze altijd en overal zichzelf kunnen zijn. We investeren in jeugdbeleid en sectoren als onderwijs, welzijn en cultuur.

We zorgen ervoor dat kinderen en jongeren zich kunnen uitleven in onze openbare ruimte. Vlaanderen heeft te weinig speelruimte, te weinig plekken om veilig te fuiven, te weinig repetitieruimtes en creatieve ruimtes. We geven jongeren fysieke ruimte, maar ook mentale en culturele ruimte.

Ook jongeren hebben een eigen kijk op onze manier van samenleven. Hun ervaringen en standpunten verdienen politieke erkenning. Maar inspraak alleen volstaat niet. Met hun ideeën geven jongeren het beleid mee vorm en nemen ze zelf mee taken op om het beleid dat ze voor ogen hebben, uit te voeren. Het jeugdwerk speelt daarbij een belangrijke rol. Zowel grote organisaties als kleinschalige jeugdwerkvormen die zich op specifieke doelgroepen richten, verdienen daarom sterke ondersteuning.

Kind zijn of jong zijn wordt almaar vaker aan voorwaarden gelinkt. We zien onze samenleving steeds vaker teruggrijpen naar sociale controle en bestraffing, terwijl er minder aandacht is voor (her)opvoeding, preventie of begeleiding. Eerder dan de uitwassen te bestrijden, moeten we ze in de eerste plaats voorkomen. Preventie en structurele oplossingen zijn voor ons de sleutels.

Bijna één op vijf kinderen groeit op in armoede en dat aandeel blijft stijgen. Kinderarmoede uitroeien is en blijft dan ook onze prioriteit.


Voorstellen uit het programma

  • Kinderen en jongeren moeten onbekommerd en veilig hun ding kunnen doen. We stellen meer ruimte open voor meervoudig gebruik of medegebruik door jongeren. Schoolpleinen worden buurtpleinen. Ook sportterreinen, bosgebieden, park- en landbouwgebieden, waterpartijen en parkings maken we meer toegankelijk.
  • Zowel grote jeugdwerkorganisaties als kleinschalige initiatieven die zich op specifieke doelgroepen richten, verdienen meer ondersteuning. Organisaties die opkomen voor de belangen van kinderen in de jeugdhulp of hun ouders, verdienen een meer prominente stem in het beleid.
  • We zorgen ervoor dat Vlaanderen zich opnieuw borg stelt voor participatie van kinderen en jongeren aan het lokaal jeugdbeleid. De lokale jeugdraad verdient meer ondersteuning.
  • We versterken het netwerk van jeugdhuizen in Vlaanderen, omdat de participatie en het mede-eigenaarschap van jongeren er zo uniek is.
  • In de derde graad van het secundair onderwijs introduceren we voor alle scholieren de maatschappelijke stage. Voor een korte periode van twee weken zetten alle jongeren zich op een onbetaalde manier in voor de samenleving. Scholieren versterken zo hun burgerzin. Het verruimt hun leefwereld en ze oefenen nieuwe vaardigheden.
  • Jeugdhulp is een recht: we investeren in meer capaciteit in de jeugdhulp. We zetten extra in op thuisbegeleiding. We houden op één uniforme gecentraliseerde manier alle vragen naar jeugdhulp bij.
  • Kinderen en jongeren hebben nood aan stabiliteit. We voorkomen dat jongeren van instelling naar instelling gestuurd worden. Jongeren krijgen een trajectbegeleider aan hun zijde, die hen tijdens het hele hulpverleningstraject bijstaat. We begeleiden jongeren in de jeugdhulp bij de overgang naar volwassenheid. Bij de overgang van de jeugdhulp naar zelfstandig wonen vertrekken we vanuit de behoeften van de jongere.
  • We versterken de zoektocht naar pleegouders en geven hen meer sociale rechten. Voor kinderen en jongeren die in een pleeggezin terecht komen, houden we bij het tijdstip en de duur van de plaatsing rekening met scharniermomenten in het leven van die kinderen en jongeren. Zo krijgen ze stabiliteit tijdens het schooljaar.
  • Jongeren krijgen de mogelijkheid om vanaf 12 jaar partij te worden in een gerechtelijke procedure. Door professionele procesbijstand van een jeugdadvocaat kan de minderjarige zijn mening voor de rechter te brengen.

Benieuwd naar het volledige programma van 2019?

Lees ons plan A >