codegroen-energiedelen Standpunten

Samen investeren in de zon


Niet iedereen heeft de financiële middelen of de ruimte om zelf zonnepanelen te plaatsen. Daarom zetten we naast individuele installaties, ook in op collectieve installaties.

Voor bewoners van appartementsgebouwen maken we het gemakkelijker om samen te investeren in zonne-energie. Zij kunnen terecht bij lokale energiehuizen of een specifieke begeleidingsdienst. De regionale overheid voorziet een eenvoudig faciliterend kader en een mogelijke korting op de nettarieven.

De overheid geeft het goede voorbeeld door de eigen daken te voorzien van zonnepanelen en energie-overschotten te delen met de buurt. Dankzij zonnepanelen op het dak van de sporthal of bibliotheek kunnen steden en gemeenten via energiecoöperaties of energiegemeenschappen stroom leveren aan kwetsbare gezinnen. We maken ook prioritair werk van collectieve zonne-installaties voor sociale huurders en in kwetsbare wijken.


Energiegemeenschappen als bondgenoot van een rechtvaardige energietransitie


Door gezamenlijk te investeren in groene stroom en warmte, krijgen burgers, kmo’s en lokale besturen meer grip op hun energievoorziening. Dit kan onder meer met zogenaamde energiegemeenschappen.  De energiegemeenschap kan ook de flexibiliteit van het net verhogen door collectieve opslag, elektrische autodeelsystemen en collectieve warmtepompen.

Groen wil tegen 2030 minstens 1 GW extra  vermogen aan lokale, hernieuwbare, gedeelde en gestuurde productiecapaciteit. Steden en gemeenten zetten mee hun schouders onder energiedelen en energiegemeenschappen. Lokale energiehuizen, of een andere begeleidingsdienst met de nodige expertise, bieden ondersteuning en kant- en klare modellen aan voor het organisatorische en juridische aspect.

Energiegemeenschappen kunnen eveneens een bondgenoot zijn in de strijd tegen energiearmoede. Met pilootprojecten testen we verschillende concepten in kwetsbare wijken. Goede praktijken schalen we op. Daarbij is een participatietraject cruciaal: zo sensibiliseren we mensen en maken we hen wegwijs in de energieswitch.


Burgerparticipatie bij hernieuwbare energieprojecten


Om het draagvlak voor hernieuwbare energieprojecten te vergroten, versterken we de mogelijkheden rond burgerparticipatie in hernieuwbare projecten. Zo zorgen we er ook voor dat de lusten en de lasten rechtvaardig verdeeld worden.

Naar Nederlands model voorzien we bij grootschalige hernieuwbare energieprojecten op land een verplicht participatieplan (tot vijftig procent participatie) op maat van de lokale gemeenschap als voorwaarde voor een vergunningsaanvraag.

We geven alle burgers en verenigingen de kans om deel te nemen aan energieproductie. Zo zorgen we voor een sterke sociale basis. Steden kunnen bijvoorbeeld (net als in Eeklo) rollende fondsen starten om aandelen te prefinancieren voor kwetsbare groepen. 

We zorgen dat rechtstreekse burgerparticipatie in de ontwikkeling en de uitbating van offshore windenergie echte kansen krijgt.


Klimaatwijken als wissel op de toekomst


We zetten in op een collectieve renovatie-aanpak en trekken die open naar een geïntegreerde transitie-aanpak op wijkschaal. We verbinden verschillende transities (bijvoorbeeld op het vlak van ruimte, energie, water, natuur, mobiliteit) in een aanpak op maat en geven prioriteit aan kwetsbare buurten. Binnen klimaatwijken kan ook gefocust worden op bepaalde straten of gebouwen.

Lokale en bovenlokale besturen zijn het best geplaatst om dit te realiseren. De gewestelijke overheid, die een sterk coördinerende rol op zich neemt, voorziet een uniform beleidskader, expertise en extra middelen voor de begeleidingskosten.

De ontzorging van de bewoners en het participatietraject zijn tijdsintensief, maar de enige manier om duurzame vooruitgang te maken. Voor de aanpak en uitvoering worden lokale actoren ingeschakeld. Klimaatteams en burgercoöperaties uit de buurt kunnen de projecten mee faciliteren.