codegroen-overal-meer-natuur standpunten

Plan natuuruitbreiding om 30 procent van Vlaanderen natuur te maken


Ecosystemen zijn pas écht functioneel wanneer ze minstens dertig procent van het oppervlak uitmaken. Vlaanderen duidt tegen 2030 de gebieden aan die omgevormd moeten worden om dertig procent natuur te behalen tegen 2035. Er zijn heldere doelstellingen en monitoring voor oppervlakte natuur, bos, bomen, hagen, houtkanten en andere landschapselementen.

De natuuruitbreiding is gebaseerd op de huidige natuurkernen en ecologisch relevante hoofdgroenstructuren. Belangrijk is dat ook de blinde vlekken veel meer en dus nieuwe natuur krijgen in de vorm van klimaatrobuuste en natuurlijke vegetatie.

Andere ambities zijn het ontsnipperen en in totale oppervlakte doen uitbreiden van natuur, vereenvoudigen van soortenuitwisseling tussen verschillende natuurkernen, win-winsynergieën en toegankelijke en nabije natuur voor elke Vlaming.


Schakel opnieuw meer natuurpersoneel in


In 2020 waren er nog maar 85 boswachters voor een toenemende oppervlakte natuur (32 minder dan in 2011). Niet alleen zal de hoeveelheid natuur de komende jaren sterk moeten toenemen, uitdagingen zoals klimaatverandering maken goed beheer ook noodzakelijk. Beheerders op het terrein kunnen ook mee zorgen voor draagvlak en begrip bij natuuringrepen. Er komt opnieuw een sterk team natuurrangers dat de Vlaamse natuur goed beheert en beschermt. Het Staatsbosbeheer van Nederland zag het personeelsbestand met zes procent toenemen en telt dubbel zoveel boswachters per oppervlakte beheerde natuur.

Door voortdurende besparingen bij het Agentschap Natuur en Bos verzwakt de adviesverlening. Dit zorgt ervoor dat er vooral gefocust wordt op Europees beschermde natuur. Maar om naar dertig procent natuur te gaan, moet veel natuur bijkomend beschermd worden. Dat brengt heel wat planmatig werk en stakeholdersoverleg met zich mee.


Verscherp en vereenvoudig de natuurregelgeving


Verscherp de natuurregelgeving zodat uitzonderingen om natuur en bomen te vernietigen worden geschrapt. Sluit de achterpoortjes in de ontbossingsregelgeving en stop de lakse natuurbescherming van openbaar domein bepaald in het vrijstellingenbesluit. Bomen en bomenrijen buiten bosverband dienen evenzeer beschermd te worden. De biologische waarderingskaart een grotere rol spelen bij beslissingen over natuur. Daarnaast blijkt dat door een groot en ongecoördineerd kluwen aan regelgeving het vaak moeilijk is om nieuwe natuur te ontwikkelen. De regelgeving wordt daarom gestroomlijnd en natuurvriendelijk.


Gronden te koop: potentiële nieuwe natuur


In Frankrijk bestaat er in elke regio een société d'aménagement foncier et d'établissement rural. Deze publieke organisatie heeft als doel om een rationeler grondbeleid te voeren en kan via een overlegplatform en soort voorkooprecht tussenkomen in gronden die te koop worden aangeboden. Vlaanderen heeft nood aan een gelijkaardige instantie om gronden die vrijkomen zo goed mogelijk in te zetten. Door deze manier van werken worden de belangen van landbouw- én natuurbeleid in dialoog op mekaar afgestemd. Zo worden conflictsituaties vermeden en wordt er terzelfdertijd bijgedragen aan de uitbreiding van natuurgebied.


Grote en kleine natuur overal in verbinding met groene linten tot in onze steden


Grote en belangrijke natuurkernen moeten over heel Vlaanderen gecreëerd en beschermd worden als nationaal park. In natuurarme regio's moet ruim geïnvesteerd worden in natuuruitbreiding en nieuwe natuur. Ecologische groene verbindingen moeten grote natuurkernen verbinden met kleinere natuurkernen en onze woonkernen. Er worden doelstellingen opgelegd aan de verschillende bestuursniveaus. Vlaanderen voorziet investeringsbudgetten en biedt financiële voordelen aan besturen die hun doelstellingen behalen. Dit kan bijvoorbeeld door de huidige dotatie open ruimte te hervormen om ze meer sturend te maken.