kwaliteitsvol wonen Standpunten

Een verdubbeling en verduurzaming van het sociaal huuraanbod


We werken de wachtlijsten voor sociale huurwoningen weg en verzekeren zo het recht op wonen voor iedereen. In het Brussels Gewest evolueren we naar vijftien procent sociale huurwoningen, in Vlaanderen gaan we van zes naar twaalf procent in 2035. Dat zijn 200.000 extra huurwoningen. Dit realiseren we door een betere financiering van de woonmaatschappijen, de verwerving van meer gronden en panden, de invoering van een sociale last die bij grote bouwprojecten kan oplopen tot veertig procent en een Bindend Sociaal Objectief dat de ondergrens afdwingbaar maakt en steden en gemeenten stimuleert om boven het huidige plafond uit te stijgen.

De regionale overheid stelt een team van mensen met bouwtechnische en financiële profielen ter beschikking aan de woonmaatschappijen. Private verhuurders worden extra gestimuleerd om in te stappen in een SVK-model om op korte termijn meer aanbod te voorzien. Dankzij een snelle uitbreiding kunnen woningen en wijken vlotter gerenoveerd en vernieuwd worden.


Een actieve overheid voor een betaalbaar en energiezuinig privaat huuraanbod


Dat vandaag een derde van de private huurders na het betalen van de woonkosten onvoldoende overhoudt om menswaardig te leven, tolereren we niet langer. Regionale overheden moeten ervoor zorgen dat de huurprijzen in verhouding blijven met de levensstandaard. We koppelen restricties aan de prijzen op basis van de ligging, energieprestaties en andere objectieve parameters via de Vlaamse huurschatter. Zo liggen huurprijzen van woningen waar de energiekosten hoog oplopen een stuk lager. De expliciete koppeling is een logische evolutie want betaalbaar en duurzaam wonen gaan hand in hand.

Via geobjectiveerde maximumhuurprijzen voorzien we huurtoelagen voor wie daar nood aan heeft, zonder de prijzen op te drijven. Het huuraanbod wordt gestimuleerd en verduurzaamd door private verhuurders te ondersteunen en dankzij een fundamentele uitbreiding van het sociale huuraanbod.


Schaarse grond in publieke handen


Grond kan je niet bijmaken. Als we wonen enkel overlaten aan de markt zet de ongelijkheid in de samenleving zich door in de kostprijs van wonen. Om die trend te doorbreken, moet een groot aandeel van de grond in publieke handen zijn. Dit kan in eigen beheer of via erfpacht en recht van opstal.

Om dit te bereiken verplichten we alle overheden en publieke bedrijven die een grond of vastgoed willen afstoten om deze aan te bieden aan de woonmaatschappij of lokale overheid tegen een schattingsprijs. Verkoop op de markt kan enkel onder strikte voorwaarden. Publieke gronden verkopen uit financiële noodzaak is een symptoom van onderfinanciering die we desgevallend aanpakken. Om de grondpositie uit te breiden en genoeg groenpolen te voorzien, maken lokale besturen gebruik van een regionaal Grondfonds.


Actief leegstand voorkomen en bestrijden is drievoudige winst


We voeren een actief beleid tegen de leegstand van woningen, kantoren en industriegebouwen. Dat zorgt voor een drievoudige winst: we creëren meer woonaanbod op goed gelegen plekken, ontzien de open ruimte en vermijden onprettige plekken in de buurt. Lokale besturen gaan daarom actief op zoek naar structurele leegstand en combineren aanmoedigende en bestraffende instrumenten om de eigenaars in beweging te brengen. Een sociaal beheersrecht biedt kansen om snel extra woningen ter beschikking te stellen. Naast de herwaardering van verkrottende woningen vormen we ook leegstaande kantoren en industriegebouwen om tot betaalbare woonplaatsen.

Om leegstand in de toekomst te voorkomen, passen we bouwnormen aan zodat gebouwen makkelijker een andere bestemming kunnen krijgen (door aanpasbaarheid of universele inrichtingsmaten).


Verhuisverlof


Het systeem van klein verlet voorziet een betaalde vrije dag voor bijzondere gebeurtenissen in de familie zoals een huwelijk, een overlijden, een priesterwijding of plechtige communie. In sommige bedrijven bestaat dit systeem ook voor een verhuis. We maken klein verlet voor een verhuis mogelijk voor alle werknemers in ons land.

Mensen met een laag inkomen verhuizen gemiddeld vaker en kunnen die dag betaald verlof zeer goed gebruiken voor de logistieke en administratieve rompslomp. In het bijzonder voor alleenstaanden en nieuwkomers met een kleiner sociaal netwerk is de extra ruimte meer dan welkom. Zo halen we een drempel weg voor een mobielere samenleving.