Groen wil meldpunt grensoverschrijdend gedrag in de politiek

31 Mei 2023

Groen wil meldpunt grensoverschrijdend gedrag in de politiek

Groen-parlementsleden Eva Platteau en Kathleen Pisman dienen een wetsvoorstel in om een meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag voor en door politieke mandatarissen op te richten.

In een open brief in De Standaard van november 2022, roepen meer dan 120 parlementsleden over de partijgrenzen heen om grensoverschrijdend gedrag in de politiek aan te pakken en een onafhankelijk orgaan voor seksistisch, seksueel en psychologisch geweld op te richten. Groen-parlementsleden Eva Platteau en Kathleen Pisman beantwoorden die oproep en dienen een wetsvoorstel in om een meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag voor en door politieke mandatarissen op te richten.

Een bekend voorbeeld van grensoverschrijdend gedrag in de politiek was de zaak van de Schaarbeekse schepen Sihame Haddioui (Ecolo) die slachtoffer werd van grensoverschrijdend gedrag door haar collega-schepen Michel De Herde (DéFi). Het gemeentebestuur zelf kon niet optreden na klachten over het gedrag van de schepen.

Initiatiefneemster Eva Platteau: “Want in tegenstelling tot voor werknemers en ambtenaars is vandaag weinig tot niks voorzien in de wet om grensoverschrijdend gedrag in de politiek aan te pakken of te melden. Op die manier is het moeilijk om verkozenen én hun medewerkers te beschermen in geval van pesterijen en intimidatie. Door een meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag in de politiek op te richten, kunnen we dit probleem eindelijk aanpakken en slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag in de politiek bijstaan. Het meldpunt moet slachtoffers psychologisch kunnen bijstaan, advies geven, bemiddelen en eventueel kunnen doorverwijzen.”

Op dit moment worden werknemers en ambtenaren beschermd door de Welzijnswet (Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk). In de Welzijnswet wordt onder grensoverschrijdend gedrag onder meer stress, geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk verstaan. Er is een systeem van interne en externe diensten voor preventie op het werk ontwikkeld dat kan zorgen voor preventie en begeleiding van slachtoffers. Politiek mandatarissen vallen niet onder de toepassing van de Welzijnswet.

In het wetsvoorstel worden politieke mandatarissen ruim opgevat: Regeringsleden, Kamerleden en Senatoren, leden van de regionale parlementen, burgemeesters en schepenen, gemeenteraadsleden,… Ook krijgt het meldpunt als taak het centrale informatiepunt te zijn inzake grensoverschrijdend gedrag voor en door politieke mandatarissen.

Groen-parlementslid en mede-initiatiefnemer Kathleen Pisman: “Ook wie in de uitvoering van zijn werk grensoverschrijdend gedrag door een politiek mandataris ondergaat, moet bij het Meldpunt terecht kunnen. Wie een politiek mandaat heeft, moet zich houden aan regels van fatsoenlijke omgang en moet op zijn/haar gedrag kunnen worden aangesproken. Zowel mannen als vrouwen kunnen trouwens slachtoffer worden van grensoverschrijdend gedrag”.

De indieners van het wetsvoorstel benadrukken ten slotte dat wie in de context van de politiek slachtoffer wordt van grensoverschrijdend gedrag, maar niet onder het toepassingsgebied valt van de Welzijnswet valt, omdat een hiërarchische relatie ontbreekt, ook terecht moet kunnen bij het meldpunt. Men kan daarbij denken aan parlementaire medewerkers die niet onder het gezag van de betrokken mandataris staan, ondersteunende diensten, vrijwilligers in de partij, etc.