Werk

Jobs, jobs, jobs? Groen wil niet alleen meer jobs, maar ook betere jobs. Een goede job is een job op maat, met oog voor de mens achter de werknemer en een balans tussen werk en privé. Wie moeilijk werk vindt, krijgt begeleiding bij de zoektocht.

Werk speelt een sleutelrol in onze samenleving. Wie werkt, verdient een inkomen, legt sociale contacten en krijgt erkenning. Groen wil een kwalitatieve job voor iedereen, met een eerlijk loon, een goed contract en een gezonde werkomgeving. Innovatie en opleiding zetten we centraal, voor werknemers én ondernemers.

Want iedereen heeft baat bij werkbare en uitdagende jobs. Het werkvermogen, de gezondheid en de inzetbaarheid van werknemers op lange termijn blijft op peil. Voor ons is dat meteen ook de beste eindeloopbaanstrategie. Een job die werkbaar en interessant blijft, motiveert mensen om langer te werken. En dat is broodnodig om de pensioenen betaalbaar te houden.

Werkzoekenden vinden vaak zelf een goede job, maar soms is intensieve begeleiding nodig. Kansarme werkzoekenden krijgen extra aandacht. Niet door de werkloosheidsuitkeringen te verminderen, wel door de kwetsbaarste groepen gepaste plaatsen aan te bieden op de arbeidsmarkt. Ook bedrijven die vacatures moeilijk ingevuld krijgen, staan we bij in het vinden van een geschikte kandidaat. Een goed arbeidsmarktbeleid ondersteunt zowel werkzoekenden als werkgevers.

Natuurlijk is leven meer dan werken alleen. Naast onze job moeten we ook tijd kunnen vrijmaken voor kinderen, voor zorg en voor andere engagementen. Voor ons staat de levensloop van mensen centraal. Iedereen krijgt meer keuze om zijn arbeidstijd op zijn levensbehoeftes af te stemmen. Denk aan deeltijds werk en loopbaanonderbreking. Die flexibiliteit is belangrijk voor individuele werknemers, maar ook voor de hele arbeidsmarkt. Mensen die beslissen minder te werken, zorgen voor meer vrije tijd voor zichzelf én arbeidstijd voor anderen.


Voorstellen uit het programma

  • Je kan als werknemer of zelfstandige eenvoudig zelf screenen of je werk en je werkomgeving kan of moet verbeteren. De overheid stelt daarvoor een tool ter beschikking waarmee je in kaart brengt hoe het met je werkvermogen of je risico op een burnout gesteld is.
  • We geven bedrijven met gezonde en duurzame jobs een financieel voordeel. De bijdrage aan de sociale zekerheid maken we afhankelijk van het aandeel langdurend zieke werknemers. Bedrijven met een gemiddeld of beperkt aandeel zieke werknemers betalen minder sociale bijdrage. Wie er verschillende jaren na elkaar niet in slaagt het aandeel zieke werknemers te beperken tot een voor de sector normaal niveau, betaalt meer.
  • Niet enkel personen met een beperking of mensen die na ziekte terugkeren op de werkvloer kunnen nood hebben aan een aangepaste job of werkplek. Redelijke aanpassingen op de werkplek worden de norm. De overheid betaalt eventuele kosten hiervoor.
  • Werkgevers die moeilijkheden hebben bij het invullen van vacatures, krijgen van Actiris en VDAB een gepaste ondersteuning, net zoals werkzoekenden ondersteund worden in hun zoektocht naar werk.
  • De sociale economie is een volwaardig onderdeel van de economie, waarin werknemers (een deel van) hun loopbaan volwaardig kunnen uitbouwen. Ze krijgen er begeleiding die rekening houdt met hun draagkracht. Meer mensen kunnen iets betekenen in de sociale economie, en daarom zorgen we voor extra plaatsen in arbeidszorg, maatwerkbedrijven en de lokale diensteneconomie. Wanneer mensen met extra nood aan begeleiding in de 'reguliere' economie aan de slag gaan, voorzien we de begeleiding van deze werknemers.
  • Overheden en sectoren formuleren streefcijfers voor kansengroepen die het zwaarst zijn ondervertegenwoordigd op de arbeidsmarkt. Ze ondernemen acties om deze streefcijfers te behalen en delen de resultaten ervan. Dit laatste zorgt ervoor dat ze andere sectoren of overheden kunnen inspireren met succesvolle acties.
  • Voor de laagste lonen versterken we de werkbonus. We doen dat door de loonbonus te berekenen op basis van je werkelijk verdiende loon, niet meer op basis van een fictief voltijds equivalent loon. Zo wordt het ook voor lagere lonen haalbaar om deeltijds te werken.
  • Groen wil op termijn de welvaartsgarantie invoeren, een slimme versie van het basisinkomen waardoor je eenvoudig kan beslissen periodes tijdens de loopbaan werk minder centraal te plaatsen. Zolang de welvaartsgarantie geen realiteit is, investeren we in een tijdsfonds dat je het recht geeft om in de loop van je levensloopbaan tijdelijk in en uit de arbeidsmarkt te stappen. In zo'n tijdsfonds integreren we op een soepele manier zorgverlof, ouderschapsverlof, vaderschapsverlof en tijdskrediet. Essentieel is dat je ook opnieuw ongemotiveerd tijdskrediet kan opnemen voor redenen die je zelf belangrijk vindt.

Benieuwd naar het volledige programma van 2019?

Lees ons plan A >