Veiligheid en justitie

Meer blauw op straat? Ja, Groen wil toegankelijke politie in de buurt, maar veiligheid is zo veel meer dan dat. We zetten voluit in op preventie en investeren in een betere samenwerking tussen diensten.

Iedereen heeft het recht om zich veilig te voelen. Groen heeft aandacht voor de reële veiligheidsproblemen, maar ook voor onveiligheidsgevoelens waarvan de oorzaak soms moeilijker aanwijsbaar is.

We versterken elk onderdeel van de veiligheidsketen en zorgen ervoor dat diensten beter samenwerken. We investeren in:

 • preventie: beter voorkomen dan genezen
 • politie: zij heeft meer middelen nodig om goed werk te leveren
 • justitie: zaken moeten sneller en efficiënter opgevolgd worden
 • strafuitvoering: straffen moeten nauwgezet uitgevoerd worden
 • re-integratie: veroordeelden hebben begeleiding nodig om hun plek in de maatschappij terug te vinden

De politie speelt een sleutelrol in het veiligheidsbeleid. Wij zorgen er voor dat agenten opnieuw de straat op kunnen en weten wat er leeft in buurten. De politie moet voor iedereen nabij en aanspreekbaar zijn. Diversiteit in het politiekorps vinden we daarom ontzettend belangrijk.

In Brussel willen we zo snel mogelijk een eengemaakte politiezone, want nu loopt de communicatie tussen de verschillende zones te vaak mis.

De rechterlijke macht garandeert onze fundamentele rechten en vrijheden. De rechtspositie van het slachtoffer is echter te zwak. Justitie kan veel toegankelijker, voor burgers maar ook voor verenigingen.

Groen heeft trouwens niet alleen oog voor geweld, inbraken en verkeersovertredingen. Milieumisdrijven en economische en fiscale criminaliteit hebben ook een enorme impact op de samenleving. Wij zorgen ervoor dat die krachtdadig worden aangepakt.

Tot slot wil onze partij een strafuitvoering op mensenmaat. De overbevolkte gevangenissen zijn een schandvlek voor ons land. België is hier al meermaals internationaal voor veroordeeld. De zorgwekkende situatie zorgt ervoor dat veroordeelden moeilijker re-integreren in de samenleving en vaker terug hervallen in de criminaliteit.

Gevangenissen bijbouwen lost het probleem niet op. We breiden het elektronisch toezicht uit en investeren in alternatieve straffen.


Voorstellen uit het programma

 • De politie als geheel is doordrongen van gemeenschapsgerichte politiezorg. Om het vertrouwen tussen politie en burger te versterken, zal de politie beter verantwoorden waarom ze iemand controleert. Omgaan met diversiteit maken we tot onderdeel van de basisopleiding aan de politieschool. We verbeteren de kennis van de antidiscriminatiewetgeving in het korps. Last but not least brengen we meer diversiteit in het politiekorps door positieve acties.
 • In de strijd tegen gewelddadig radicalisme stemmen we het werk van inlichtingendiensten en politie beter op elkaar af. We versterken de informatiedoorstroming naar de burgemeester. In Brussel willen we zo snel mogelijk een coherent veiligheidsbeleid en een eengemaakte politiezone.
 • Milieucriminaliteit pakken we hard aan. Er komt meer toezicht en handhaving. Binnen de rechtbanken worden afzonderlijke afdelingen opgericht voor de behandeling van stedenbouwzaken en milieuzaken, met behandeling door speciaal daartoe opgeleide magistraten.
 • We maken van verkeersveiligheid een prioriteit van het nationaal veiligheidsbeleid. Verkeershandhaving krijgt de mensen en (innovatieve) middelen die nodig zijn voor een reële en effectieve controlekans.
 • We temmen de papieren tijger bij justitie. Er wordt verder werk gemaakt van de digitalisering van griffieverrichtingen. We investeren en realiseren een performant informaticasysteem voor het justitieel apparaat.
 • De ondersteuning van de magistraten, griffies en ander gerechtelijk personeel wordt aangepast na een objectieve werklastmeting.
 • Straffen worden meer aangepast aan de dader, de aard van het misdrijf en de impact van het misdrijf. We schenken meer aandacht aan alternatieve straffen, weliswaar met respect voor de rechten van het slachtoffer.
 • Betere begeleiding van gedetineerden zal zorgen voor lagere recidivecijfers. Er wordt eindelijk werk gemaakt van de uitwerking van een individueel detentieplan voor elke gedetineerde. We verbeteren het statuut van de cipiers. Bijkomende opleidingen krijgen een meer prominente plaats in hun loopbaan.
 • Gedetineerden hebben recht op menswaardige levensomstandigheden in de gevangenis. Elke gevangene kan tijdig beroep doen op een arts. Het aankoopbeleid van levensmiddelen wordt verbeterd. Net zoals het telefoniebeleid, het educatief aanbod en de mogelijkheden om te werken in de gevangenis.
 • Op lange termijn moeten we af van grootschalige gevangeniscomplexen. We starten met een reeks detentiehuizen zoals uitgewerkt door De Huizen. Detentiehuizen laten meer maatwerk toe bij de uitvoering van de detentie en bereiden de gedetineerde beter voor op de re-integratie. Voor 18- tot 25-jarigen richten we aparte huizen op.

Benieuwd naar het volledige programma van 2019?

Lees ons plan A >

 

Petitie
100%
Lees de petitie ›

Mijn vinger krijg je niet. Teken de petitie tegen opslaan van vingerafdrukken

Binnenkort wil de overheid je vingerafdruk opslaan op je identiteitskaart. En de Europese Unie heeft verregaande plannen om het in elk land te verplichten.

Vandaag je vingerafdrukken. Wat morgen? Een overheid die haar burgers wantrouwt, is dat wel de overheid die wij willen? Wij zeggen #ikweiger: geen vingerafdrukken op onze identiteitskaart, laat staan in een databank.