Ouderen

We leven steeds langer en ouderen worden almaar talrijker. Dat is een goede zaak: het toont aan dat onze verzorgingsstaat werkt en het verrijkt onze samenleving. Groen wil de vergrijzing verzilveren door onze ouderen meer te koesteren – of ze nu zorg nodig hebben, heel actief willen zijn, of beide.

In de leeftijdsgroep van 60 tot 90 jaar zitten verschillende generaties en elke generatie heeft eigen noden en behoeften. Groen houdt rekening met die verschillende noden en garandeert iedereen een aangename oude dag. Bovendien gaan we voluit voor een inclusief ouderenbeleid dat zich uitstrekt over alle beleidsdomeinen: welzijn, wonen, cultuur, ruimtelijke ordening en veiligheid.

Zo zorgen we er voor dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven. Een voldoende hoog pensioen is daarbij uiteraard onmisbaar. We verstevigen het wettelijk pensioen en maken het welvaartsvast.

Heel wat ouderen zijn nog heel actief. Ze verrichten bijvoorbeeld mantelzorg of vrijwilligerswerk. De economische en sociale impact daarvan moet de samenleving en de overheid meer waarderen. Actieve ouderen verdienen alle steun die ze nodig hebben.

Ouderenorganisaties spelen een belangrijke rol bij het actief houden van ouderen. Dat steunen we, maar we moeten ouderen ook zo lang mogelijk bij de bestaande sport-, vrijetijds- en cultuurverenigingen houden. Ouderspecifieke werkingen zijn van onschatbare waarde, maar vandaag worden te veel ouderen te snel doorgestuurd.

In de openbare ruimte houden we meer rekening met ouderen. We werken aan voldoende voorzieningen, hebben oog voor de zachte weggebruiker en eisen een gezondere leefomgeving waarin iedereen zo lang mogelijk een kwalitatief gezond leven kan leiden.

Vanaf 80 jaar hebben meer mensen zorg en ondersteuning nodig. De volgende jaren zullen er vooral veel 80+'ers bijkomen. Groen zorgt ervoor dat alle ouderen de zorg krijgen die ze nodig hebben en stimuleert aangepaste woonvormen waardoor ouderen zo lang mogelijk in de eigen buurt kunnen blijven wonen.


Voorstellen uit het programma

  • In het ziekenhuis schaffen we ereloonsupplementen voor noodzakelijke ingrepen en basiszorgen af.
  • Ook 65-plussers komen voortaan in aanmerking voor de terugbetaling van psychologische zorg op de eerste lijn.
  • Hulpverleners brengen niet alleen de noden van de patiënt in kaart, maar ook die van hun mantelzorgers. Oppashulp, kortverblijf en gezinszorg geven mantelzorgers een pauze als het nodig is. Mantelzorgers bouwen sociale rechten zoals pensioen op. We versterken het zorgverlof voor wie mantelzorg combineert met een job.
  • Eindgebruikers krijgen inspraak bij zorgorganisaties. Ze kunnen mee aanbevelen en/of beslissen hoe winsten geherinvesteerd worden in een betere kwaliteit voor de zorggebruiker. Bij elke zorgaanbieder waar gebruikers daar expliciet om vragen, komt er een 'recht op medebeheer'. De overheid voorziet de nodige coaching. Inspraak en medebeheer worden kwaliteitsdoelstellingen voor elke zorgaanbieder.
  • Kwaliteit van de zorg bekom je niet met duizend-en-één regeltjes. Je krijgt het vooral dankzij voldoende handen rond de patiënt. Zorg verlenen is een belangrijke maatschappelijke taak, we herwaarderen daarom de zorgberoepen. We trekken de minimale personeelsnormen op. Verzorgend personeel krijgt zo weer voldoende tijd voor de patiënt.
  • Voetgangers en fietsers moeten te allen tijde veilig zijn en zich veilig voelen, ook tijdens werken. Bij elke heraanleg toetsen we de verkeersveiligheid aan de meest kwetsbare gebruikers, zoals kinderen en ouderen.
  • Iedereen moet zelfstandig mobiel kunnen zijn, ook kinderen en ouderen. Daarom brengen we vervoersarmoede gedetailleerd in kaart en werken we een actieplan uit om dit aan te pakken. We investeren in openbaar vervoer, voetgangers- en fietsinfrastructuur in plaats van in auto-infrastructuur.
  • We maken het openbaar vervoer toegankelijker en trekken het budget daarvoor op. Stations, tramhaltes en hoofdhaltes voor de bus maken we volledig toegankelijk. Door een verscherpte aandacht voor vervoersarmoede van personen met een beperking en ouderen, verhogen we uiteindelijk het gebruikerscomfort van iedereen.
  • We voeren een basispensioen in. Iedereen krijgt minstens een pensioen op de armoedegrens. Momenteel is dat 1140 euro voor alleenstaanden. Je hebt er altijd recht op, onafhankelijk van je loopbaan. Het enige wat telt, is hoe lang je in België hebt geleefd. De meest vermogende gepensioneerden dragen bij via de vermogensrendementsheffing.
  • Je volledige wettelijke pensioen is méér dan deze basis. Per gewerkt of gelijkgesteld jaar krijg je een extra stuk wettelijk pensioen. Hoe langer je hebt gewerkt en hoe meer je verdiende, hoe hoger dit supplement. We garanderen een wettelijk brutopensioen van minstens 1500 euro na een volledige loopbaan. Pensioenen boven de 4000 euro bruto toppen we af.

Benieuwd naar het volledige programma van 2019?

Lees ons plan A >