Onderwijs

Naar school gaan gaat over zo veel meer dan een goed rapport halen. Onderwijs is de motor van onze samenleving. Het ontplooit ons als mens en geeft onze identiteit vorm. Een goede schoolcarrière zet je in de startblokken voor een goed leven. Groen versterkt het onderwijs en zet de toekomst van onze leerlingen, leerkrachten en schoolbesturen bovenaan de politieke agenda.

Investeren in kwalitatief onderwijs is investeren in de toekomst. We maken een inhaalbeweging en investeren voortaan evenveel in onderwijs als landen uit de Europese kopgroep. Met dat extra geld werken we aan een breed en geïntegreerd zorg- en leertraject op school en schenken we meer aandacht aan de eerste levensjaren van elk kind.

Onze basisscholen groeien de komende jaren uit tot brede scholen. Zo'n brede school heeft meer oog voor welzijn op school en streeft naar een beter evenwicht tussen economische en levensbeschouwelijke doelen. Met andere woorden: ons onderwijs bereidt je niet alleen voor op de arbeidsmarkt maar geeft ook je leven mee vorm.

Voor secundaire scholen zijn we ambitieuzer dan de huidige regering. De ingrepen van de regering lossen de problemen niet op en bovendien staat het de scholen vrij om al of niet mee te doen. Wij gaan voor een onderwijssysteem dat de studiekeuze effectief uitstelt tot de tweede graad, dat leerkrachten beter ondersteunt, en dat leerlingen meer positieve keuzes laat maken.

Voor een succesvolle hervorming van het onderwijs hebben we inspirerende, goedopgeleide leerkrachten nodig. Groen hertekent het beroep van leraar en geeft perspectief op een aantrekkelijke loopbaan.

Ook de schoolinfrastructuur nemen we onder handen. Scholen spelen een centrale rol in de samenleving, maar de gebouwen hebben vaak een te eenzijdige functie. We zetten de schoolgebouwen breder in, ook na de schooluren.

Tot slot maken we volwassenenonderwijs toegankelijker, zeker voor kortgeschoolden, traaglerenden en mensen met een migratieachtergrond of taalachterstand. Het volwassenenonderwijs is immers een middel tot emancipatie. Levenslang leren, daar zeggen we volmondig ja tegen.


Voorstellen uit het programma

  • Met meer handen in de klas zorgen we ervoor dat elke kinderdroom evenveel kansen krijgt. We nemen extra verzorgers en zorgleerkrachten aan in het kleuter- en lager onderwijs. Instapklasjes beperken we zo tot maximum twaalf kleuters.
  • De principes van het M-decreet steunen we volmondig: kinderen met een extra zorgnood moeten in het gewone onderwijs terechtkunnen. Maar ook daar moeten we met geld over de brug komen en eindelijk de beloofde ondersteuners aannemen.
  • We vervangen de lesopdracht van leerkrachten door een schoolopdracht. Als je ervaring hebt buiten het onderwijs kan je eenvoudig die expertise in een school verzilveren. Door training en opleiding meer structureel in te bouwen kan je als leerkracht blijvend jezelf ontwikkelen.
  • We zetten sterk in op een school- en klascultuur waar leerkrachtenteams, vakgroepwerking en co-teaching veel belangrijker worden.
  • Als scholen willen, kunnen ze vanaf het eerste leerjaar starten met het leergebied van een vreemde taal. Inzetten op de thuistaal draagt bij tot het welbevinden en ondersteunt het leren van en in het Nederlands. In Brussel voorzien we naast het Frans- en Nederlandstalig aanbod ook volwaardig tweetalige scholen.
  • We voeren een maximumfactuur in in het secundair onderwijs om schoolkosten onder controle te houden. Incassobureaus horen niet thuis in het onderwijs. Scholen vallen terug op inningssystemen zonder buitensporige inningskosten.
  • Er komt een projectfonds voor praktijkgericht onderwijsonderzoek. Leerkrachten, begeleiders en directies worden in hun dagelijkse praktijk ondersteund door resultaten van onderzoek.
  • De financiering van het hoger onderwijs wordt ook gekoppeld aan het sociaal profiel van de studentenpopulatie.
  • De overheid stelt meer middelen beschikbaar voor onafhankelijk en fundamenteel onderzoek door universiteiten.
  • Bij de verdeling van het onderzoeksgeld stimuleren we competitiviteit en excellentie maar dan gericht op de eigen verbetering, niet ten koste van de ander. Bij publicaties plaatsen we kwaliteit boven kwantiteit. We bevorderen wetenschappelijke, economische en maatschappelijke impact.

Benieuwd naar het volledige programma van 2019?

Lees ons plan A >

 

Petitie
57%
Lees de petitie ›

Zeg ja aan de Refterrevolutie: lekker en gezond eten op school

Met de Refterrevolutie wil Groen gezonde en lekkere schoolmaaltijden aanbieden aan onze kinderen.